Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антоново

Публикувани на 22.01.2021 г.

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антоново

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антоново. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Антоново на адрес: гр. Антоново, ул. „Тузлушки герой” № 26 или на e-mail: [email protected].

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, Ви представяме следните мотиви за изменение и допълнение на Наредбата:

І. Причини, които налагат приемането:

С Наредбата се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Антоново. Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата са нормативно вменени за изпълнение на общините, като приемат наредба за предоставяните от тях услуги и определят дължимите такси. Те трябва да съответстват на реалните разходи по предоставяне на услугата на гражданите и да бъдат съобразени с принципите, заложени в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, а именно: възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

ІI. Целите, които се поставят:

Проектът за изменение и допълнение на наредбата има за цел постигане на справедливост при заплащането, отчитайки социално-икономическата необходимост и възможността за ползване на административната услуга от всички граждани. Цели усъвършенстване на уредбата в частта на административната услуга за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на предлаганoтo изменениe и допълнениe с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антоново не изисква финансови средства.

  1. Очаквани резултати от прилагането:

Създаване на ясни правила и достъпна информация за определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Антоново. Целесъобразно и законосъобразно прилагане на разпоредбите за ЗМДТ.

  1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Правно основание за приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антоново е чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. Предлаганият проект на нова наредба е в съобразен с нормативните актове от по-висока степен (ЗМДТ, ЗМСМА, ЗС, ГПК и АПК), които от своя страна са в съответствие с Европейското законодателство.

 

Предвид изложените мотиви, предложението на проект за изменение и допълнение на Наредбата, е както следва:

  • 1. Приложение № 6 към чл. 49 от Наредбата:

№ по ред        Вид услуга     Обикновена      Бърза           Експресна

  1. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена                                                               2, 00 лв.           4, 00 лв.          6, 00 лв.

Предложение:

  • 1. Приложение № 6 към чл. 49 от Наредбата:

№ по ред        Вид услуга     Обикновена      Бърза           Експресна

  1. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена                безплатно    безплатно    безплатно

НАРЕДБА-ПРОЕКТ

 

Превод »