Инвестиционни намерения

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, МОСВ обявява следното инвестиционно предложение за:

Днес, 27.09.2023 г., на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за „Устойчиво адаптиране на наци…

„Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа – GREENABLER – трансформация на мрежа 220kV към ниво на напрежение 400kV“

 

Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване, за насаждения от шипка и закупуване на земеделска техника“ с. Крушолак – публикувано на 26.11.2021 г.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Изграждане на два броя водовземни съоръжения – тръбни кладенци в местност „Кайнарджа“ и местност „Хотуля“ по КК на с. Изворово – публикувано на 27.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ- ЧЛ. 62а, ал. 1 –публикувано на 10.06.2021 г.

Обявление за инвестиционно предложение от „Фру Нат Бг“: Строеж: „Резервоарно стопанство за азот“ – публикувано на 19.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно намерение от фирма „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Търговище за „Добив и водовземане от подземни води за обществено питейно-битово водоснабдяване на гр. Омуртаг и с. Великденче, с. Змейно, с. Птичево, община Омуртаг, област Търговище, с. Равно село, с. Свирчево, община Антоново, област Търговище и с. Кипилово, с. Борници, с. Стрелци, с. Птичари, община Котел, област Сливен, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – Каптиран естествен извор /КЕИ/ Кипилово

Уведомление за инвестиционно намерение за „Добив и водовземане от подземни води за обществено питейно-битово водоснабдяване на гр. Омуртаг, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение-Каптиран естествен извор Кипилово 2 –публикувано на 01.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Разширяване на съществуващи строителни граници и строителство на гараж и барбекю в новия имот“ – с. Стара речка – публикувани на 04.08.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Разширение на строителните граници на барбекю в новия имот“-с. Стара речка – публикувани на 04.08.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Ястребино“-публикувано на 17.06.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Цех за производство и обработване на изделия от дърво и метал“ в УПИ III, кв. 9 по плана на с. Ястребино, общ. Антоново – публикувано на 26.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Цех за производство и обработване на изделия от дърво и метал“ в УПИ III, кв. 9 по плана на с. Ястребино, общ. Антоново – публикувано на 08.11.2019 г.

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Оборудване на съществуваща сграда в птицеферма за отглеждане на птици-подрастващи кокошки носачки в УПИ II, кв. 19 на с. Поройно, общ. Антоново – публикувано на 08.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение – публикувано на 13.09.2019 г.

Обява до заинтересованите страни за инвестиционно намерение в село Любичево – Публикувано на 19.06.2018 г.

Информация за преценяване необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда –  Публикувано на 19.06.2018 г.

 

ОБЯВА до заинтересованите страни за инвестиционно намерение в село Моравица
Приложение 2 – Информация за преценяване необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда.- публикувано на 10.09.2017 г.

 

Уведомление за инвестиционно намерение – Изграждане на цех за преработване и съхранение на биологичен мед и пчелни продукти-село Кьосевци – публикувано на 30.01.2018 г.

Инвестиционно намерение за с. Любичево – публикувано на 20.03.2018 г.

 

Превод »