Обявления – ТСУ

Обявление за изработване на изменение на ПУП в с. Стара речка – публикувано на 19.05.2022 г.

Обявление за разрешаване изработването на ПУП-План за регулация в гр. Антоново – публикувано на 05.05.2022 г.

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води с цел: Обществено питейно-битово водоснабдяване – публикувано на 02.02.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ за изработен ПУП за обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Коноп“ – публикувано на 09.09.2021 г.

Обявление за Разрешаване изработването на ПУП-План за регулация в определен обхват за с. Моравка – публикувано на 26.07.2021 г.

Обявление за разрешено изработване на ПУП-Парцеларен план за обект: „Реконструкция на част от водопровода от ВС „Кипилово“ – публикувано на 24.11.2020 г.

Обявление за образуване на нов квартал по плана на с. Стара речка в границите на населено място – публикувано на 15.10.2020 г.

Обявление за допускане за изработване на ПУП-Антоново, кв. 51 – публикувано на 08.10.2020 г.

Превод »