Обявление за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Антоново (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

 

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

23.10.2020

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Антоново (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), е изготвен проект на План за интегрирано развитие на Община Антоново за периода 2021-2027г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 23.10.2020г. до 25.11.2020г. Мнения и предложения за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на [email protected] или в деловодството на общината в сградата на Община Антоново на адрес: гр. Антоново 7970, ул. „Тузлушки герой“ № 26 до 25.11.2020г., включително.

НА 26.11.2020 г., ОТ 12,00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА АНТОНОВО, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АНТОНОВО (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

На публичното обсъждане следва да се спазват всички въведени противоепидемични мерки в Република България.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Антоново (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 25.11.2020 г. вкл. на електронен адрес e-mail: [email protected] или в деловодството на общината в сградата на Община Антоново на адрес: гр. Антоново 7970, ул. „Тузлушки герой“ № 26.

С оглед обявената и удължена с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. извънредна епидемична обстановка в Република България и въведените временни противоепидемични мерки на територията на страната във връзка с епидемичната ситуация, свързана с COVID-19, следва гражданите и организациите, при техническа възможност от тяхна страна, да депозират становищата и предложенията си по електронен път на имейл адрес: ob_antonovo@abv.bg или в деловодството на общината в сградата на Община Антоново на адрес: гр. Антоново 7970, ул. „Тузлушки герой“ № 26.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Антоново отправя настоящата покана-обявление за участие в обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

План за интегрирано развитие на община Антоново за периода 2021-2027 г.

Превод »