Проучване на МФВС за интереса на гражданите към спорта

http://www.anketa.mpes.government.bg/