Природни ресурси

  • РЕЛЕФ

       Върху характера на релефа в района оказва влияние граничното положение между две физикогеографски области - Дунавската равнина и Стара планина. Той е предимно хълмист, разнообразен от равнини, долинни разширения и нископланински възвишения, силно разчленени от ерозионните процеси на течащите води на Стара река, Голяма река и техните притоци.

  • КЛИМАТ

        Климатът в община Антоново е умереноконтинентален.Продължителността на слънчевото греене е 2250 часа средно годишно. На юг, поради по-голямата надморска височина, средната годишна температура е около 7оС, а в северната част  е около 11оС. Летните температурни максимуми в северната част са 37оС, а в южната - 34оС.

  • ВАЛЕЖИ

        Средногодишните валежи в общината на юг достигат 900 мм, а на север - 600 мм. Годишният минимум е през февруари, а годишният максимум - през юни.

        Средният годишен брой на дните със снеговалеж е 50.

  • ПОЧВИ

       Почвената покривка на общината е представена предимно от сиви и светлосиви горски почви. Те са подходящи за отглеждане на дървесни видове, както и на тревисти културни растения, които имат по-развита коренова система (ръж, овес, картофи и др.). Хумусният хоризонт е от 18 до 30 см.

  • МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ

        Разкрити са находища на висококачествени глини, като по-значителните са в района на град Антоново, квартал “Еревиш”, селата Орач и Малоградец.

        Геоложкият строеж на района, в който е разположена община Антоново се характеризира с наличието предимно на седиментите на долната креда – отложения от хотрив и валанж и позволява провеждането на всички видове гражданско, жилищно и инженерно строителство. 

  • ВОДНИ РЕСУРСИ

        В североизточната част на община Антоново се намира язовир Ястребино, който е най-големият в Търговищка област и водоснабдява община Антоново и община Омуртаг.

  • ФЛОРА

        Община Антоново попада в северния фитогеографски район с преобладаваща средноевропейска широколистна растителност. Горите са съставени от широколистни видове със смесен характер – цер, благун, летен и зимен дъб, бук, габър, ясен, клен. Допълнително са залесени иглолистни насаждения – бял и черен бор.

       Горската растителност в общината се допълва от храсти, мери и пасищата, които предлагат възможност за събиране на билки, гъби, диворастящи плодове. 

  • ФАУНА

     Богато представен е едрият и дребен дивеч - диви свине, елени, сърни, зайци, фазани, яребици. Срещат се  лисици, диви котки, белки, златки и други.