Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Проект на ОУП

Съобщение