Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение №21 по протокол №3 от 23.12.2015 г. на Общински съвет - Антоново

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - публикувано на 08.08.2017 г.

Мотиви към Проекта на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - публикувано на 08.08.2017 г.