Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, реклами, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Антоново

Проект на Наредбата - публикувано на 19.07.2017

Мотиви към Проекта на Наредбата - публикувано на 19.07.2017