Обяви за инвестиционни намерения

Обява за достъп до информация за инвестиционно намерение : „Изграждане електроцентрала с мощност 1000 КW/час работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции в ПИ УПИ ХІІІ в кв 6 в землището на с.Кьосевци, общ.Антоново”

Уведомление за инвестиционно намерение за “Изграждане на ваканционно селище” в имот 020055 в землището на с.Стара речка, общ.Антоново с площ 3.000 дка и НТП: “Пасище, мера”

Инвестиционно предложение за за експлоатиране на приемо-предавателна станция собственост на "БТК" ЕАД за осъществяване на електронни съобщителни услуги в част от поземлен имот №001437 в землището на с. Стеврек, община Антоново

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на къща за гости" в имот 025005 в землището на с. Стара речка, общ. Антоново с площ 1.544 дка и НТП "Нива"

Решение №ШУ-11-ЕО от 2015 г. за преценка необходимосттаот извършване на екологична оценка за имот №025002 в землището на с. Стара рачка, община Антоново

Предложение за ПУП в село Малоградец за имот №29, местност Под Г. Стойков - публикувано на 11.08.2017 г.

Предложение за ПУП в село Малоградец за имот №30, местност Под Г. Стойков - публикувано на 11.08.2017 г.