О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в страната и в чужбина за времето от 05.02.2018г. до 16.02.2018г.

 Заповед на министъра на отбраната

О  Б  Я  В  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА  ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

          Със заповед на министъра на отбраната е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в НВУ „Васил Левски” на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Вакантните места са общо 4 (четири) за войнишки длъжности.

          Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Търговище до 24.11.2017 година.

 Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

-       да имат средно или по-високо образование;

-       да са годни за военна служба;

-       да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

-       срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

-       да нямат друго гражданство;

-       да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-       да покриват нормативите за физическа годност;

-       да са психологично пригодни.

Кандидатите  се  изпращат  на  безплатни  медицински  прегледи  във

ВМА-София, като пътните разходи са тяхна сметка.

Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща куртура и събеседване с кандидата, които ще се проведат на 12.12.2017 г. и 13.12.2017 г. в НВУ „Васил Левски”.

Кандидатите, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 години /41 години - за освободени военнослужещи, но не по-късно от 10 години от освобождаването им от военна служба и да не са освободени по дисциплинарен ред/.

           За повече информация – тел. 0601/62431 Военно окръжие – Търговище или във офис за водене на военен отчет – Община Търговище тел. 0601/68783