Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

МОТИВИ

Проект на Наредба