Обява за обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване с проекти на Община Антоново по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в три обособени позиции”:

Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проект: „Реконструкция на народно читалище „Христо Ботев 1921 г.”, гр. Антоново – конструктивно укрепване и изграждане на пристройка””;

Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проект: „Изграждане на улично осветление, захранвано със слънчева енергия със светодиоден източник в населени места гр. Антоново, с. Добротица, с. Любичево, с. Семерци, с. Стара речка и с. Разделци, община Антоново””;

Обособена позиция 3: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проект: „Реконструкция и рехабилитация на 12,2 км. четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Антоново по подобекти “.В обхвата по предмета  на обособена позиция 3, са предвидени следните подобекти:

-Подобект 1: Път TGV 2135/III-204, Славяново – Долец/ - Иванча - Граница общ. (Попово – Антонов0) – Пиринец – Семерци - /III-204/ - от км 6+200 до км 16+200 – 10 км.;

-Подобект 2: Път TGV 3002/TGV 2135, Пиринец – Семерци/ - Долна Златица – от км. 0+000 до км 2,2 км.

Обява - публикувано на 11.08.2016 г.

Приложение №1 към обява - технически спецификации и изисквания - публикувано на 11.08.2016 г.

Приложение №2 към обява - изисквания и указания при подготовка и представяне на офертата, разглеждане на офертите и обща методика за определяне на комплексна оценка, сключване на договор - публикувано на 11.08.2016 г.

Приложение №3 към обява - образци на документи - публикувано на 11.08.2016 г.

Информация за удължаване на срока за събиране на оферти - публикувано на 22.08.2016 г.

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти - публикувано на 22.08.2016 г.

Протокол от заседание на комисията - публикувано на 07.09.2016 г.

Договор - позиция 1 - публикувано на 21.09.2016 г.

Договор -позиция 2 - публикувано на 21.09.2016 г.

Договор - позиция 3 - публикувано на 21.09.2016 г.