Публично състезание с предмет: Основен ремонт на улици в Община Антоново

Решение - публикувано на 27.03.2017 г.

Обявление -  публикувано на 27.03.2017 г.

 Документация -  публикувано на 27.03.2017 г.

 Технически проект -  публикувано на 27.03.2017 г.

Съобщение за промяна в датата и часа на отваряне на офертите - публикувано на 25.04.2017 г.

Съобщение за отваряне и обявяване на ценовите оферти -  публикувано на 19.06.2017 г.

 Доклад и Протоколи от дейността на комисията - публикувано на 06.07.2017 г.

Решение за определяне на изпълнител - публикувано на 06.07.2017 г.