Публично състезание с предмет: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и общинска транспортна схема от квотата на община Антоново

Решение за откриване на процедура -публикувано на 08.12.2017 г.

Обявление за поръчка - публикувано на 08.12.2017 г.

Документация за участие, образци на документи и приложения - публикувано на 08.12.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 04.01.2018 г.

Доклад за работата на комисията -публикувано на 11.01.2018 г.

Решение за определяне на изпълнител - публикувано на 11.01.2018 г.