Обява с предмет: Доставка на строителни материали, инструменти и консумативи за нуждите на община Антоново

Обява за обществена поръчка - публикувано на 24.10.2016

Информация за публикуване в профила на купувача на Обява за обществена поръчка -публикувано на 24.10.2016

Приложение №1 - Техническа спецификация - публикувано на 24.10.2016

Приложение №2 - Проект на Договор - публикувано на 24.10.2016

Приложение №3 - Характеристика на Поръчката и Указания за подготовка на офертата - публикувано на 24.10.2016

 Приложение №4 - Образци - публикувано на 24.10.2016

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - публикувано на 01.11.2016

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - публикувано на 01.11.2016

Протокол от дейността на комисията -  публикувано на 21.11.2016 г.

Договор - публикувано на 16.12.2016 г.