Публично състезание с предмет: Основен ремонт на улици в населени места по подобекти

Решение за откриване на процедура -публикувано на 11.12.2017 г.

Обявление за поръчка -публикувано на 11.12.2017 г.

Документация за участие, Технически проект, Приложения и образци -публикувано на 11.12.2017 г.

Въпрос:

В методиката за оценка е записано, че „Финансовия показател В – „Вътрешен баланс по единични цени” е с относително тегло  в комплексната оценка – 50 %. Как ще се определи най – ниската предложена стойност, получена от сбора на единичните цени по позициите от отделните сметки (Сметка 1, 2, 3 и 4) ако единичните цени са различни за всеки подобект?

Постъпил н а 21.12.2017 г.

Отговор:

Възложителят не предвижда възможност за офериране на различни единични цени, включени  в „Таблица за единичните цени” при отделните подобекти на строителството на поръчката.

публикувано на 21.12.2017 г.