Обява с предмет: Изпълнение на СМР по Проект: Покривна конструкция върху тераса-покрив на общински туристически информационен център гр. Антоново

Обява за обществена поръчка - публикувано на 25.07.2017 г

Информация за публикуване на обява - публикувано на 25.07.2017 г

Приложение №1 - инвестиционен технически проект и КС-1 част - публикувано на 25.07.2017 г

Приложение №1-инвестиционен технически проект и КС-2 част - публикувано на 25.07.2017 г

Характеристики на поръчката - публикувано на 25.07.2017 г

Приложение №3- Образци и указания - публикувано на 25.07.2017 г

Приложение №4- Критерии за възлагане на поръчката - публикувано на 25.07.2017 г

Приложение №5 - Проект на Договор -публикувано на 25.07.2017 г