Открита процедура с предмет: Основен ремонт на участъци от ІV-класна пътна мрежа и 9 /девет/ улици в населени места на територията на община Антоново по подобекти:

Решение за откриване на процедура

Обявление за обществена поръчка

Документация за участие

Техническа спецификация

Методика за оценка

Проект на договор

Образци

Протокол № 2 от дейността на комисията - публикувано на 13.06.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - публикувано на 27.06.2016 г.

Протокол №3 от дейността на комисията - публикувано на 06.07.2016 г.

Протокол №4 от дейността на комисията - публикувано на 06.07.2016 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител на обществена поръчка - публикувано на 06.07.2016 г.

 Договор - публикувано 13.09.2016 г.

Информация за авансово плащане по подобекти №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 -публикувано 13.10.2016 г.

Информация за окончателно плащане по подобекти №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №101 №11 - публикувано 10.11.2016 г.

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение - публикувано 11.11.2016 г.

Информация за пращане за подобект №12 -  публикувано 07.02.2017 г.

Информация за изпълнение на Договор -   публикувано 07.02.2017 г.