Открита процедура с предмет: Ремонт и реконструкция на пътища и улици на територията на община Антоново

Решение за откриване на Процедура

Обявление за обществена поръчка

Заглавна страница на документацията  и ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Образци на документи

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти на участниците - публикувано на 17.06.2015 г.

Протоколи № 1, № 2 и № 3 от заседанието на Комисия за избор на изпълнител - публикувано на 30.06.2015 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител на обществената поръчка - публикувано на 30.06.2015 г.

 Заповед за освобождаване на гаранция за участие - публикувано на 16.07.2015 г.

Договор - публикувано на 01.09.2015 г.

Заповед за освобождаване на гаранция за участие - публикувано на 01.09.2015 г.

Авансово плащане по Договор - публикувано на 30.09.2015 г.

Окончателна плащане на подобекти № 6 и № 9 - публикувано на 19.10.2015 г.

Окончателно плащане на подобекти №4, №12, №7, №10, №11, №5 и №1 - публикувано на 17.11.2015 г.

Информация за частично плащане за подобект №2 - публикувано на 17.12.2015 г. 

Информация за окончателно плащане за подобект №2, №3, №8 - публикувано на 30.12.2015 г.

Информация за изпълнен Договор - публикувано на 30.12.2015 г.

Заповед № 408 от 28.12.2015 г. за освобождяаване на гаранция за изпълнение - публикувано на 30.12.3015 г.