Документация за участие в открита процедура с предмет: Ремонтни работи на улици и пътища на територията на община Антоново по подобекти

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ