Обявление във връзка с класиране на офертите подадени за участие в обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИНСТРУМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ

Обявление във връзка с класиране на офертите подадени за участие в

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИНСТРУМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА АНТОНОВО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, КАКТО СЛЕДВА:


1.„Мазилки, бои, лакове, четки”, „Железария”, „ВиК части и санитарно обзавеждане”
2.„Пясък, чакъл, фракция, настилки”, „Дървен материал”

Обявление