Обява с предмет: Текущ ремонт на участъци от пътища на територията на община Антоново

Обява за обществена поръчка - публикувано на 21.11.2017 г

Информация за публикуване на обява - публикувано на 21.11.2017 г

Техническа спецификация - Приложение №1 - публикувано на 21.11.2017 г

Характеристика на поръчката. Указания за провеждане на възлагането и подготовка на офертите - Приложение №2 - публикувано на 21.11.2017 г

Образци на документи и указания за подготовката им - Приложение №3 - публикувано на 21.11.2017 г

Критерии за възлагане на поръчката. Методика за определяне на комплексната оценка - Приложение №4 - публикувано на 21.11.2017 г

Проект на Договор-Приложение №5 - публикувано на 21.11.2017 г

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - публикувано на 07.12.2017 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - публикувано на 07.12.2017 г.

Протокол от дейността на комисия - публикувано на 21.12.2017 г.