Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги с две обособени позиции

 

ОП 1: ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

 

ОП 2:  УПРАВЛЕНИЕ  НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2. НА 

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

 

Доументация /Заглавна страница/ - публикувано на 19.07.2016 г.

Решение за откриване на процедура - публикувано на 19.07.2016 г.

Обявление за поръчка - публикувано на 19.07.2016 г.

Документация - пуб.икувано на 19.07.2016 г

Решение за прекратяване - публикувано на 25.07.2016 г.

Обявление за прекратяване - публикувано на 25.07.2016 г.