Изготвяне на техн. проект за обект: Изграждане на туристически комплекс Ястребино, с. Ястребино, общ. Антоново

Решение за откриване на процедура - публикувано на 14.04.2016 г.

Обявление за обществена поръчка - публикувано на 14.04.2016 г.

Документация за участие - публикувано на 14.04.2016 г.

Техническа спецификация/ задание за проектиране - публикувано на 14.04.2016 г.

Методика за оценка - публикувано на 14.04.2016 г.

Проект на договор - публикувано на 14.04.2016 г.

Образци - публикувано на 14.04.2016 г.

Решение за прекратяване на процедура - публикувано на 28.04.2016 г.