Публична покана с предмет Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ Антоново, за извършване на соц. услуга Обществена трапезария и офиса на Кмета, за ОбС и за празниците на общината

Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на групите на Целодневна детска градина”6-те Ястребинчета”- Антоново, за извършване на социална услуга ”Обществена трапезария” и за офиса на Кмета, за общински съвет – Антоново, и за празниците на общината.  Обществената поръчка е на обща стойност 79 000 лева с включен ДДС.

Първа обособена позиция: Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на групите на ЦДГ”6-те Ястребинчета”- Антоново, която обхваща групите в селата Стеврек, Таймище, Изворово, Трескавец и гр.Антоново на стойност до 47 000 лв. с включен ДДС.

Втора обособена позиция: Комплексна доставка на хранителни продукти за извършване на социална услуга”Обществена трапезария”в гр.Антоново на стойност до 23 000 лв. с включен ДДС.

Трета обособена позиция:  Комплексна доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на офиса на Кмета, за общински съвет-Антоново и за празници на общината на стойност до 9 000 лв. с включен ДДС.

Документация

Публична покана

Изисквания на възложителя - Приложение №3

Техническа спецификация за първа позиция - Таблица №1

Техническа спецификация за втора позиция - Таблица №2

Техническа спецификация за трета позиция - Таблица №3

 Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя - Приложение №3.1

Срок за изпълнение на всяка заявка - Приложение №4

Срок за разсрочено плащане - Приложение №5

Срок на валидност на офертата - Приложение №6

Ценово предложение за първа обособена позиция - Приложение №7.1

Ценово предложение за втора обособена позиция - Приложение №7.2

Ценово предложение за трета обособена позиция - Приложение №7.3

 Проект на договор - Приложение №8

Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър - Приложение №10

Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - Приложение №9

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец 1

Данни на лицето, което прави предложението - Приложение №2

Титулна страница на офертата - Приложение №1