Обявление във връзка с класиране на офертите подадени за участие в обществена поръчка с предмет: Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на групите на Целодневна детска градина”6-те Ястребинчета”- Антоново

Обявление във връзка с класиране на офертите подадени за участие в

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  С ПРЕДМЕТ:

“Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на групите на Целодневна детска градина”6-те Ястребинчета”- Антоново, за извършване на социална услуга ”Обществена трапезария” – гр. Антоново и за офиса на Кмета, за общински съвет – Антоново и за празниците на общината”. Обществената поръчка е на обща стойност 79 000 лева с включен ДДС.

Първа обособена позиция: Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на групите на ЦДГ”6-те Ястребинчета”- Антоново, която обхваща групите в селата Стеврек, Таймище, Изворово, Трескавец и гр.Антоново на стойност до 47 000 лв. с включен ДДС.

Втора обособена позиция: Комплексна доставка на хранителни продукти за извършване на социална услуга”Обществена трапезария”в гр.Антоново на стойност до 23 000 лв. с включен ДДС.

Трета обособена позиция:  Комплексна доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на офиса на Кмета, за общински съвет – Антоново и за празниците на общината  на стойност до 9 000 лв. с включен ДДС.

 Обявление

Протокол №1

Протокол №2