Договаряне без предварително обявяване с предмет: Доставка и зареждане на ГСМ за МПС и гориво за отопление

Решение за откриване на процедура - публикувано на 02.03.2017 г.

Становище за осъществен контрол от АОП - публикувано на 10.03.2017 г.

Договор за доставка на гориво за отопление - публикувано на 29.03.2017 г.

Договор за доставка и зареждане на ГСМ за МПС - публикувано на 29.03.2017 г.

Информация за сключени договори - публикувано на 29.03.2017 г.