Място и дата за отваряне на оферти в открита процедура с предмет: Ремонтни работи на улици и пътища на територията на община Антоново по подобекти

Място и дата на отваряне на офертите