Публично състезание с предмет: Укрепване и аварийно възстановяване на участъци от общински пътища по подобекти

 

№ 1.”Възстановяване и укрепване на част от пътното платно по общински път TGV 3028 /III-4006, Антоново-Орач/ - Халваджийско – Дъбравица - III-4082, Община Антоново”;

№ 2.„Укрепване посредством подпорна стена на участък от общински път TGV 2135 /III-204, Славяново - Долец/ - Иванча – Граница общ. /Попово-Антоново/ - Пиринец - Семерци - /III-204/, Община Антоново “;

№3 "Укрепване посредством подпорна стена участък от платното на общински път TGV 3026 /ІІІ-4082, Длъжка поляна - Чешма/ Стара речка - Мечово - Богомолско, Община Антоново”;

№4 „Аварийно възстановяване на пропаднал участък от общински път TGV 3028 /III-4006, Антоново-Орач/ - Халваджийско – Дъбравица - III-4082 в близост до с. Дъбравица, Община Антоново”.

Документация - публикувано на 21.10.2016 г.

Решение - публикувано на 21.10.2016 г.

Обявление -  публикувано на 21.10.2016 г.

Приложение 1.1 - Халваджийско -  публикувано на 21.10.2016 г.

Приложение 1.2 - Семерци -   публикувано на 21.10.2016 г.

Приложение 1.3 - Стара речка -   публикувано на 21.10.2016 г.

Приложение 1.4 - Дъбравица - публикувано на 21.10.2016 г.

Приложение 2 - Количествена сметка - публикувано на 21.10.2016 г.

Приложение 3 - Методика за определяне на комплексната оценка - публикувано на 21.10.2016 г.

Приложение 4 - Характеристика на обекта на поръчката. Изисквания към участниците и указания за подготовка на образците и офертите - публикувано на 21.10.2016 г.

Приложение 5 - Образци на документите -публикувано на 21.10.2016 г.

Приложение 6 - Проект на Договор - публикувано на 21.10.2016 г.

Въпрос:

В приложените количествени сметки към проектите и тези количествени сметки, които са за попълване има разлики в количествата и за четирите подобект. На какво се дължат тези разлики?

Постъпил на 15.11.2016 г.

Отговор:

Количествените сметки, които са за попълване се намират в Приложение №2 от Документацията за участие в процедурата.

публикувано на 16.11.2016 г.

Съобщение за отваряне и обявяване на ценовата оферта - публикувано на 22.11.2016 г.

Доклад и Протоколи от дейността на комисията - публикувано на 28.11.2016 г.

Решение за определяне на изпълнител - публикувано на 28.11.2016 г.

Договор - публикувано на 28.12.2016 г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 28.12.2016 г.