Избор на изпълнител на СМР за реализирането на Проект: Изграждане на водопровод: Семерци, Добротица, Любичево и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Трескавец

Количествена сметка