Справка за реализирани, одобрени и предстоящи проекти на община Антоново в периода 2005-2016 година

 Актуализирано на 19.01.2017 г.

по ред

Име на проект

Донорска организация

Входящ номер/ година на финансиране

Обща стойност  

в лева 

Актуално състояние 

Позиция в проекта 

1.  

“Младежка заетост”

МТПС – ФАР 0202.01

Финансиран 2005 година

52000

Приключен

Бенефициент

2.  

“Екотуризъм”

МРРБ – ФАР 0202.02

Включва четири общини – 2005 година

247500

Приключен

Партньор

3.

“Основен ремонт на ІV клас път Изворово – Камбурово и подхода към язовир Ястребино”

“Публични инвестиционни проекти” ЕАД град София

Решение 1, Протокол 28/07.10.2005 г.

779978

Приключен

Бенефициент

4.

Повишаване на административния капацитет

Министерство на държавната администрация

Финансиран 2004-2005 година

1300

Приключен

Бенефициент

5.

И – клас Оптимизиране на системата “Наука-технологии-иновации”

МОН

Финансиран 2005 година

22000

Приключен

Бенефициент

6.

Развитие на електронно правителство

Министерство на държавната администрация

Финансиран 2005 година

600

Приключен

Бенефициент

7.

Развитие на електронно правителство

Министерство на държавната администрация

Финансиран 2005 година

500

Приключен

Бенефициент

8.

„Планиране на местно икономическо развитие”

 

АУПТ

Финансиран 2006 година

 

Приключен

Партньор

9.

Повишаване на административния капацитет

Министерство на държавната администрация

Финансиран 2004-2005 година

1300

Приключен

Бенефициент

10.

„Ремонт на училище село Стеврек, Община Антоново”

 

ПРООН

Финансиран 2006 година

40000

Приключен

Бенефициент

11.

“Предоставяне на социална услуга”

ААМР

Финансиран 2006 година

10000

Приключен

Бенефициент

12.

„Подадена ръка”

Фонд „Социално подпомагане”

Финансиран 2007 година

6000

Приключен

Бенефициент

13.

„Развиване капацитета на НПО” – Варна общ.Антоново партньор

ФАР – МФ

Финансиран 2007 година

44500

Приключен

Партньор

14.

„Обучение и консултации на общини за усвояване на средствата по ЕП”

Институт „Отворено общество”

Финансиран 2007 година

Обучение

Приключен

Партньор

15.

„Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини”

ФРМС

Финансиран 2007 година

30000

Приключен

Бенефициент

16.

„Животновъдството като средство за препитание – публично-частно партньорство” община Омуртаг и община Антоново

Програма ФАР BG 2004/016-711.11.04

Финансиран 2007 година

235000

Приключен

Партньор

17.

„Заедно можем повече”

ШАРС и ФРМС

Финансиран 2007 година

30000

Приключен

Бенефициент

18.

„Развитие на местен капацитет и изграждане на устойчиво партньорство в община Антоново”

Програма ФАР BG 2004/016-711.11.04

Финансиран 2007 година

33160

Приключен

Партньор

19.

Вътрешно-селска пътна мрежа – село Любичево

САПАРД

Дог. 3386/11.10.2007 г.

117200

Приключен

Бенефициент

20.

„Реконструкция на съществуваща сграда в дневен център за работа с лица в неравностойно положение”

СИФ Социално

инвестиционен фонд – МТСП

№1125/05.10.2007

242552

Приключен

 

Бенефициент

 

21.

„Заедно ще успеем”

ШАРС (Швейцарска Агенция за развитие и сътрудничество)

Дог. Ant./07/27.02.2007

60000

Приключен

Бенефициент

 

22.

“Водоснабдяване на град Антоново от язовир Ястребино

САПАРД

№ 1452/01.08.2004год.

3811034

Приключен 2007 г.

Бенефициент

 

23.

“Пречиствателна станция за отпадни води”-град Антоново – ІІ етап

Програма ПУДООС

6412/25.02.2008

1500000

Спрян – липса на финансиране

 

Бенефициент

24.

„Застъпничество и защита на хора и общности в неравностойно социално положение”

МФ Програма ФАР „Развитие на гражданското общество 2005

BG2005/017-353.01.01

32264

Приключен

 

Партньор

25.

„Общинските администрации – реален и ефективен партньор на бизнеса”

МДААР ОПР „Административен капацитет”

А08-14-32/30.07.2008

891347

В процес на оценка

Партньор

26.

„Ефективна, прозрачна и отговорна местна администрация”

МДААР ОПР „Административен капацитет”

А08-12-42/30.07.2008

619000

В процес на оценка

Партньор

27.

„Аз детето искам да уча, да зная, да мога”

ОПРЧР BG051РО001/07/4.2-01

BG051PO001/07/4.2-01/319

45920

Не е финансиран

 

Бенефициент

28.

„ІТ – технологиите предпоставка за разширяване на европейското икономическо пространство”

МФ Финансов механизъм на европейското икономическо пространство”

20.07.2009

година

684202

Приключен

Бенефициент

29.

„Образователната инфраструктура предпоставка за устойчиво местно икономическо развитие”

МРРБ ОПР „Регионално развитие”

BG 161РО001/4.1-01/2007 NE – 037

2008 година

813748

Не е финансиран

Бенефициент

30.

„Реконструкция на напорен водопровод Ястребино – Семерци – Антоново, подмяна на улична ВиК мрежа в град Антоново и реконструкция на улици”

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” МОСВ

 

10359161

В процес на подготовка за участие в конкурс

Бенефициент

31.

„Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - Трескавец”

ПРСР

2009 година

5500000

В процес на подготовка за участие в конкурс 2010 год.

Бенефициент

32.

„Водопровод Семерци- Добротица – Любичево”

ПРСР

2010 година

 Приключен

В процес на подготовка за участие в конкурс 2010 год.

Бенефициент

33.

"Повишаване на енергийната ефективност в СОУ "Св.Св. Кирил и Методий" и ЦДГ "6-те ястребинчета" в гр. Антоново

ОПРР

2010 година

1118761

Приключен

Бенефициент

34.

Изграждане на система за улично осветление с използване на слънчева енергия

ПРСР

2011 - 2013 година

1869040

Приключен

Бенефициент

35.

"Предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за децата в община Антоново

МТПС

2011 - 2012 година

424986

Приключен

Бенефициент

36.

"Нов избор, развитие и реализация на АЗ"

ЕСФ 2007-2013 ПРЧР

2011 - 2012 година

заетост за 232 души

Приключен

Бенефициент

37.

"Обществена трапезария"

АСП-МТСП

2011 година

хранене на 50 души

Приключен

Бенефициент

38.

„Помощ в дома”

МТСП

2012 – 2014 година

Предоставяне на социална услуга в домашна среда

Приключен

Бенефициент

39.

"Обществена трапезария"

АСП-МТСП

2012 - 2013 година

хранене на 50 души

Приключен

Бенефициент

40.

Подкрепа за заетост

МТСП

2013 година

Осигурена заетост за 16 души

Приключен

Бенефициент

41.

НППЗ

МТСП

2013 година

Осигурена заетост за 85 - души

Приключен

Бенефициент

42.

„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Антоново”

ОПАК

2013 – 2014

60000

Приключен

Бенефициент

43.

„Компетентна и ефективна държавна администрация – община  Антоново”

ОПАК

2013 - 2014

59512

Приключен

Бенефициент

44.

Рехабилитация на път TGV GV 3021 / III – 408, Таймище Стеврек / Свирчево

МКВП към МС

2014 - 2015

1300000

Приключен

 

Бенефициент

 

45.

“Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на село Крушолак“

ПРСР

2014 - 2015

420000

Приключен

Бенефициент

46.

“Проект  за реализиране на интегриран селски туризъм в община Антоново”

ПРСР

2012 - 2015

385 010

Приключен

Бенефициент

47.

Проект „Нови възможности за грижа”

 

АСП

2015 - 2016

21 „ЛА“ и 21 Потребители на социални услуги

Приключен

Партньор

48.

Проект „Осигуряване на топъл обяд”

 

ОП „Храни“

2016

45 потребители

Текущ

Бенефициент

49.

Проект BG05М9ОР001-2.002-0006 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване – Община Антоново”

 

ОП РЧР

2015 - 2017

499 556

Текущ

Бенефициент