Проект: “Проект за реализиране на интегриран селски туризъм в община Антоново”

 

 

 

Цел на проекта

Изграждане на туристически информационен център 

 

Стойност на проекта

385 010 лв.

Донорска програма/проект

 

Програма за развитие на селските райони

 

 

Срок за изпълнение

2012 - май 2015 г.