Проект „Осигуряване на топъл обяд” 2017-2019

         Община Антоново сключи Анекс към Договор за периода 2017-2019 година с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016”.

         В обществената трапезария ще се хранят 45 човека до 31.12.2019 г.