Проект BG05М9ОР001-2.002-0006 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване – Община Антоново”

raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/logo(2).jpg      

           На 17.09.2015 година в Министерски съвет кметът на община Антоново подписа договор за директно предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ за изпълнение на Проект BG05М9ОР001-2.002-0006 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване – Община Антоново”  по процедура BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот“  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

        Проектното предложение е иновативно за община Антоново.

        Проектът има за цел подобряване качеството на живот, достъпа до основни социални и здравни услуги, на хора с увреждания и хора над 65 години, осигуряване на дългосрочна грижа и предоставяне на услуги в общността и в домашна среда, подкрепа на социалното включване на хората с увреждания,  и улесняване достъпа им до заетост и осигуряване на заетост на безработни лица на територията на община Антоново.

        Проектът е надграждащ на Операция "Помощ в дома" и Процедура "Нови алтернативи".

Проектът ще се изпълнява в съответствие с хоризонталните принципи на ОП РЧР, ще осигури равни възможности, равенство между мъжете и жените.           Проектът включва следните целеви групи:

  • Потребители на социални услуги;
  • Лични асистенти и/или Социални асистенти.

        47 потребители на социални услуги разделени в две целеви групи както следва:

        21 души, които са получавали услуга до 29.02.2016 г. по Проект "Нови възможности за грижа";

         38 души нови потребители.

        Ще бъде закупен един специализиран автомобил.

        Проектът ще се изпълнява на територията на община Антоново, област, Търговище.

        Проектът е на стойност 499 556.65 лева.

        Проектът е с продължителност 25 месеца.

 Обява за подбор и наемане на социален работник - публикувано на 02.10.2015 г.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ПО ПРОЕКТ

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И/ИЛИ СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТ

Процедура за подаване и разглеждане на жалби

Процедура за оценка и класиране на кандидатите за лични и/или социални асистенти

Протокол за класиране на кандидатите за Личен и/или Социален асистент

Списък на одобрените кандидати за личен и/или социален асистент

Списък на одобрените кандидати за потребители на социална услуга

Обучение на кандидатите за лични и/или социални асистенти

  Начална конференция за представяне на Проекта - 06.11.2015 г.

Снимки от начална конференция за представяне на проекта

Продължава изпълнението на Проекта, въпреки влошаване на здравословното състояние и смърт на в момента включените потребители.  В изпълнението на Проекта и предоставянето на социални услуги се включват нови потребители, като се запазва броя на участниците в целевите групи. - публикувано на 07.12.2015 г.

 

ОБЯВА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - публикувано на 28.12.2015 г.

 

 На 25 01.2016 г. беше осъществена групова супервизия на ЛА И СА по проект Проект: BG05M9OP001-2.002-0006-C001

 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване – община Антоново”

Супервизия получиха 7 лични асистенти и 11 социални асистенти по конкретни предложени от тях казуси.

Предлаганата групова супервизия имаше за цел да осигури поддържането на стандартите и качеството на предлаганите социални услуги от ЛА и СА  чрез предоставянето на възможности за емоционална подкрепа, развитие на професионалните умения и знания, предотвратяване и предпазване от професионално изгаряне.

raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/111(2).jpg

raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/222(2).jpgraw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/333(2).jpg

 

 

 

ОБЯВА-прием на документи за РЕЗЕРВИ от 02.02.2016 до 12.02.2016 г.

Протокол за класиране на кандидатите за Личен и/или Социален асистент - февруари /резерви/

Списък на оценените кандидати за лични и/или социални асистенти - февруари /резерви/

Списък на одобрени кандидати за лични и/или социални асистенти

Списък на оценени кандидат-потребитери - февруари 

 

На 25. 02.2016 г. е закупено специализирано транспортно средство в изпълнение на Дейност 7 от Проекта и за обезпечаване на изпълнението на Дейност 3 -предоставяне на интегрирани услуги според специфичните потребности на човека в неравностойно положение.

 

На 01.03.2016 г. се проведе първо надграждащо обучение на 18 лични и/или социални асистенти.

 

На 13.05.2016 г. се проведе поддържащо обучение на двете целеви групи по Проекта - 39 ЛА и/или СА.

 

На 20.06.2016 г. е предоставена психологическа подкрепа и/или консултиране и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги.raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/P6200099(2).jpg

raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/P6200101(2).jpg

raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/P6200120(2).jpg

 

На 26.09.2016 г. беше проведена групова супервизия на Лични и/или Социални асистенти по Проекта

raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/P9260185(2).jpg    raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/P9260175(2).jpg

 raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/P9260167(2).jpg

ПОКАНА за междинна конференция - 07.12.2016 г.

На 07.12.2016 г. се проведе междинна конференция по Проекта за отчитане на постигнатите резултати. Присъстваха лични асистенти, социални асистенти, служители от общинска администрация - Антоново, административното ръководство и граждани.

raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/otkr1(2).jpg  raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/P1010010(2).jpg  raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/P1010008(2).jpg

На 16.12.2016 г. беше проведена групова супервизия на Лични и/или Социални асистенти по Проекта

raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/16.12.2016-1(2).jpg  raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/supervizia-16.12.2016-2(2).jpg

На 31.01.2017 година се проведе последно поддържащо обучение на наетите "Лични асистенти" и "Социални асистенти" по Проекта.

На 31.03.2017 г. беше проведена групова супервизия на Лични и/или Социални асистенти по Проекта.

raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/supervizia1(2).jpg  raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/supervizi2(2).jpg raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/supervizia3(2).jpg

На 27.06.2017 година се проведе групова супервизия с 30 Лични и/или Социални асистенти по Проекта.

На 21.08.2017 година  и 23.08.2017 г. се проведе групова супервизия на 30 Лични и/или Социални асистенти по Проекта разпределени на 2 групи по 15 човека.

На 23.10.2017 г. по БНР излъчено интервю с ръководителя на Проекта за постигнатите резултати.

На 23.10.2017 г. в заседателната зала на Общината се проведе заключителна конференция за отчитане на поститгнатите резултати.

raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/DSC02972.jpg

raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/DSC02982.jpg

raw/uploads/Antonovo/Proekti/Namaliavane_bednostta_soc_vkl/DSC02977.jpg