Агенция за социално подпомагане Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”

raw/uploads/Antonovo/Proekti/Novi alternativi/LOGO proekt.jpg

 

Информация за Проекта

ОБЯВА

Процедура за оценка и класиране на кандидати за "Лични асистенти"

Протокол за класиране на кандидатите за "Лични асистенти"

Списък на оценените  кандидати за "Лични асистенти"

Списък на класираните кандидат - потребители

Подписани са трудови договори с 21 „Лични асистенти“

Обява за втори етап на приемане на заявления от кандидат - потребители и кандидати за лични асистенти

На 23.09.2015 г. в изпълнение на Дейност 4 - обучение на Личните асистенти беше проведено поддържащо обучение на личните асистенти.

Информация за ПРОЕКТА

Продължава изпълнението на Проекта и предоставянето на социални услуги от 21 Лични асистенти на 21 потребителя на услуга до 29.02.2016 г.