Проект: Устойчиво управление на горите и опазване на ок. среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Крушолак

Цел на проекта

Изграждане на противопожарна кула

Стойност на проекта

420000 лв.

финансирано от

ПРСР

 Срок за изпълнение  2014 - 2015 година