Регистър на търговските дружества с общинско участие в община Антоново

Р Е Г И С Т Ъ Р

На търговските дружества с общинско участие в община Антоново

№ по ред

Наименование на търговското дружество

Данни за съдебната регистрация на търговското дружество

Размер на общинското участие в търговското дружество

Лица представляващи общината в органите за управление и контрол на търговското дружество

Възнаграждение на лицата представляващи общината в органите за управление и контрол

1

2

3

4

5

6

1.

“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І Антоново” ЕООД гр. Антоново

Решение №629/19.06.2000 г на ТОС по ф.д.№319/2000г с капитал 82000 лв.

100%

Общински съвет

Няма

2.

“ТУЗЛУШКА ГОРА” ЕООД гр. Антоново

Решение №373/03.05.2004 г на ТОС по ф.д.№183/2004г с капитал 5 х. лв.

100%

Общински съвет

Няма

3.

ВиК АД гр.Търговище

 

4%

Исмаил Халилов Ибрям

-

 

4.

“МБАЛ Търговище АД”

Решение №827/25.08.2000 г. на ТОС

5781 бр.      57 810 лв.

Цеца Василева Илиева

-

5.

“КЪПИНА” ООД гр. Антоново

Решение №14/06.01.2006 г на ТОС по ф.д.№5/2006г. с капитал 80 000 лв.

49%

4 дка земя /39200лв./

 

-

 

6.

ДЗСР гр.Омуртаг

 

250 бр.

1250 лв.

Мехмед Ахмедов Мехмедов

-

7.

“ТУЗЛУШКА ЗЕМЯ” ЕООД гр. Антоново

Вписан с ЕИК 202392705 в ТС АВ Търговище на 15.01.2013 год.

100%

Юсеин Ибрямов Бейтулов

три минимални  работни заплати