ОБЯВИ

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 21703.19.1  с площ 29997 кв.м, в землището на с. Добротица, община Антоново с начин на трайно ползване – нива,  категория V, в местността „ЮРТЛУК”, който е идентичен с земеделска земя имот №019001 с площ 29997 кв.м, с начин на трайно ползване – нива,  в местността „ЮРТЛУК, категория V, в землището на с. Добротица, описан в Акт за общинска собственост № 1580/11.04.2011 год., при начална тръжна цена  10 200 / десет хиляди и двеста / лева. без ДДС;


2. Търгът да се проведе на 05.01.2018 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 12.01.2018 год. в същата зала и същия час. 

      
3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена - 120.00 лева., в  касата на ОЦУИГ, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.


4.  Депозити за участие в размер на - 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД


5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.


6. Не се допускат до участие в търга лица, имащи задължения към Община Антоново (данъчни задължения, наеми, такси и други).

За допълнителна информация тел. 06071 22-22, вътрешен.38; стая № 14