ОБЯВИ

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

О Б Я В Я В А

 
 
1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот І кв.9 по плана за регулация на с. Ястребино, с площ 1700 / хиляда седемстотин / кв.м., отреден за "Обществено хранене и търговия" описан в Акт за общинска собственост № 0159/30.05.2000 год. при начална тръжна цена 3 600 лв. / три хиляди и шестстотин лева /. без ДДС
2. Търгът да се проведе на 31.10.2017 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 07.11.2017 год. в същата зала и същия час.       
3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена - 60.00 лева в  касата на ОЦУИГ, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
4.  Депозити за участие в размер на - 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
6. Не се допускат до участие в търга лица, имащи задължения към Община Антоново (данъчни задължения, наеми, такси и други).

За допълнителна информация тел. 06071 22-22, вътрешен.38; стая № 14

 

О Б Я В Я В А

 
1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на:
1.1. Апартамент №5, ет. 2, вх.б, в гр. Антоново ул. „Тузлушки Герой” №67, / ДЖБ 2 / състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения със застроена площ 39.33 кв.м., изба №10 с площ 12.92 кв.м. и 1,46 ид.ч. от общите части на сградата и от право на строеж, построена през 1982 г. описан в АОС № 2067/25.11.2013 год. при начална тръжна цена 18 000 лв.  / осемнадест хиляди лева /. без ДДС
1.2. Урегулиран поземлен имот ІІ в кв.33 по плана на с. Добротица с площ 4700  кв.м., и построената в него едноетажна сграда "ДЕТСКА ГРАДИНА", със застроена площ 508 кв.м., описан в АОС № 0013/21.04.1997 год. при начална тръжна цена 30 000 лв. / тридесет хиляди лева /. без ДДС
1.3. Урегулиран поземлен имот VІ в кв.8 по плана на с. Черна вода , с площ 1440  / хиляда четиристотин и четиридесет / кв.м. - незастроен, описан в АОС № 2651/29.05.2017 год. при начална тръжна цена 3 100 лв / три хиляди и сто лева /. без ДДС
1.4. Урегулиран поземлен имот VІI в кв.8 по плана на с. Черна вода , с площ 1280  / хиляда двеста и осемдесет / кв.м. - незастроен., описан в АОС № 2652/29.05.2017 год. при начална тръжна цена 2 800 лв      / две хиляди и осемстотин лева /. без ДДС
1.5. Урегулиран поземлен имот VІII в кв.8 по плана на с. Черна вода , с площ 1490  / хиляда четиристотин и деметдесет / кв.м. – незастроен, описан в АОС №2653/29.05.2017 год. при начална тръжна цена 3 200 лв / три хиляди и двеста лева /. без ДДС
1.6. Урегулиран поземлен имот IX в кв.8 по плана на с. Черна вода , с площ 1050  / хиляда и петдесет / кв.м. - незастроен., описан в АОС № 2654/29.05.2017 год. при начална тръжна цена 2 300 лв / две хиляди и триста лева /. без ДДС
2. Търгът да се проведе на 26.09.2017 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 03.10.2017 г. в същата зала и същия час.       
3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена - 60.00 лв. за имоти на обща стойност до 5 000 хиляди лева,  120.00 лв. за имоти на обща стойност до 30 000 хиляди лева в  касата на ОЦУИГ, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
4. Депозити за участие в размер на - 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
6. Не се допускат до участие в търга лица, имащи задължения към Община Антоново (данъчни задължения, наеми, такси и други).

За допълнителна информация тел. 06071 22-22, вътрешен.38; стая № 14

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

                  На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № 185 от 28.07.2017 г. на Кмета на община Антоново

 О Б Я В Я В А

 1.Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот № 001437 в землището на с.Стеврек с ЕКАТТЕ 69146 с площ 500 кв.м., за разполагане и експлоатация на електронни съобщителни съоръжения при начален месечен наем – 250.00 лв. без включен ДДС за срок от 10 години.

2.Търгът ще се проведе на 22.08.2017 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 29.08.2017 г. в същата зала и същия час.       

3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14  на общината след заплащане на цена - 20.00 лв. с включен ДДС в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 4. Депозити за участие в размер на 300 лева - 10% от началната годишна тръжна цена  за имота, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBANBG05DEMI92408400038572, BIC: DEMIBGSF Търговска банка Д-АД     

5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

 За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

О Б Я В А

            1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една година.

            2. Право на участие в търга имат всички лица, които поемат задължението да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

            3. Обект на търга са останали свободни пасища мери, и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – http://antonovo.bg/bg/economic_develobment/municipal_property/OBIAVI

            4. Цена на тръжната документация – 10,00 лв./ с ДДС /

            5. Търгът ще се проведе на 21.08.2017 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината.      При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 28.08.2017 г. в същата зала и същия час.       

6. Тръжната документация, ще се получава в стая №14  на общината след заплащане на цена - 10.00 лв., за съответното землище.

7. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се  приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.

8. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

            Допълнителна информация – тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14 в сградата на Общината.

 

 

О Б Я В А

1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една година.

2. В който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

3. Обект на търга са останали свободни пасища мери, и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – http://antonovo.bg/bg/economic_develobment/municipal_property/OBIAVI

4. Цена на тръжната документация – 10,00 лв./ с ДДС /

5. Търгът ще се проведе на 14.07.2017 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината.      При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 21.07.2017 г. в същата зала и същия час.      

6. Тръжната документация, ще се получава в стая №14  на общината след заплащане на цена - 10.00 лв., за съответното землище.

7. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се  приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.

8. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

 
Списък за отдаване под наем на мери, пасища и ливади от ОПФ за стопанската 2017-2018 г.

 Допълнителна информация – тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14 в сградата на Общината.

 

 

О Б Я В Я В А
 


1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на:
1.1.Урегулиран поземлен имот - I в кв.15 по плана на с. Стара речка с  площ 1000 / хиляда / кв.м. отреден за жилищно строителство – незастроен, описан в АОС № 2632/20.03.2017 год., при начална тръжна цена 7 000 лв. без ДДС
1.2. Урегулиран поземлен имот - II в кв.15 по плана на с. Стара речка с площ 1000 / хиляда / кв.м. отреден за жилищно строителство – незастроен,  описан в АОС № 2633/20.03.2017 год., при начална тръжна цена 7 000 лв. без ДДС
1.3.Урегулиран поземлен имот - III в кв.15 по плана на с. Стара речка с площ 1000 / хиляда / кв.м. отреден за жилищно строителство – незастроен, описан в АОС № 2634/20.03.2017 год., при начална тръжна цена 7 000 лв. без ДДС
1.4.Урегулиран поземлен имот - IV в кв.15 по плана на с. Стара речка с площ 1000 / хиляда / кв.м. отреден за жилищно строителство –незастроен, описан в АОС № 2635/20.03.2017 год., при начална тръжна цена 7 000 лв. без ДДС
1.5.Урегулиран поземлен имот - V в кв.15 по плана на с. Стара речка с  площ 1000 / хиляда / кв.м. отреден за жилищно строителство – незастроен, описан в АОС № 2636/20.03.2017 год., при начална тръжна цена 7 000 лв. без ДДС
1.6.Урегулиран поземлен имот - VI в кв.15 по плана на с. Стара речка с площ 990 / деветстотин и деветдесет / кв.м. отреден за жилищно строителство – незастроен, описан в АОС № 2637/20.03.2017 год., при начална тръжна цена 6 930 лв. без ДДС
1.7.Урегулиран поземлен имот - VII в кв.15 по плана на с. Стара речка с площ 1000 / хиляда / кв.м. отреден за жилищно строителство - незастроен, описан в АОС № 2638/20.03.2017 год., при начална тръжна цена 7 000 лв. без ДДС
1.8.Урегулиран поземлен имот - VIII в кв.15 по плана на с. Стара речка с площ 1000 / хиляда / кв.м. отреден за жилищно строителство - незастроен, описан в АОС № 2639/20.03.2017 год., при начална тръжна цена 7 000 лв. без ДДС
1.9. Урегулиран поземлен имот - IX в кв.15 по плана на с. Стара речка с площ 1000 / хиляда / кв.м. отреден за жилищно строителство - незастроен, описан в АОС № 2640/20.03.2017 год., при начална тръжна цена 7 000 лв. без ДДС
1.10. Урегулиран поземлен имот - X в кв.15 по плана на с. Стара речка с площ 1000 / хиляда / кв.м. отреден за жилищно строителство - незастроен, описан в АОС № 2641/20.03.2017 год., при начална тръжна цена 7 000 лв. без ДДС
1.11. Урегулиран поземлен имот - I в кв.16 по плана на с. Стара речка с площ 1150 / хиляда сто и петдесет / кв.м. отреден за жилищно строителство - незастроен, описан в АОС № 2642/20.03.2017 год., при начална тръжна цена 8 050 без ДДС
1.12. Урегулиран поземлен имот - II в кв.16 по плана на с. Стара речка с  площ 1000 / хиляда / кв.м. отреден за жилищно строителство - незастроен, описан в АОС № 2643/20.03.2017 год., при начална тръжна цена 7 000 лв без ДДС
1.13. Урегулиран поземлен имот - III в кв.16 по плана на с. Стара речка с площ 930 / деветстотин и тридесет / кв.м. отреден за жилищно строителство - незастроен, описан в АОС № 2644/20.03.2017 год., при начална тръжна цена 6 510 лв без ДДС
1.14. Урегулиран поземлен имот - IV в кв.16 по плана на с. Стара речка с  площ 1400 / хиляда и четиристотин / кв.м. отреден за жилищно строителство - незастроен, описан в АОС № 2645/20.03.2017 год., при начална тръжна цена 9 800 лв без ДДС
2. Търгът да се проведе на 06.06.2017 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 13.06.2017 г. в същата зала и същия час.       
3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена  120.00 лева в касата на ОЦУИГ, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
4. Депозити за участие в размер на - 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBAN № BG05DEMI92408400038572, BIC: DEMIBGSF Търговска банка Д-АД     
5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
6. Не се допускат до участие в търга лица, имащи задължения към Община Антоново (данъчни задължения, наеми, такси и други).
7. На този етап за имотите няма изградени комуникации - пътища, ел. захранване и захранване с питейна вода. Тези комуникационни връзки ще бъдат изградени на по – късен етап.
 
За допълнителна информация тел. 06071 22-22, вътрешен.38; стая № 14

 

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект за търговска и обслужваща дейност при условията на чл. 56, ал.(1) и (2 ) от ЗУТ- павилион с площ 6,00 кв.м. в терен улица с о.т 37 - о.т 36 в кв. 13 по плана на с. Кьосевци, за срок от 5 (пет) години.

2. Начална тръжна цена за месечен наем - 16.20 лв.

3. Търгът ще се проведе на 16.05.2017 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 23.05.2017 г. в същата зала и същия час.

4. Тръжната документация, ще се получава в стая №14  на общината след заплащане на цена - 20.00 лв. в касата  на Общинския център за услуги и информация на гражданите /гише №2/ до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 5. Депозит за участие в търга – в размер на 10% от началната годишна тръжна цена 194.40 лева. ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, или по IBAN № BG05DEMI92408400038572, BIC: DEMIBGSF Търговска банка Д-АД    

 6. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в ОЦУИГ.

 
За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда, на земеделски земи –  частна общинска  собственост, за създаване и отглеждане на овощни трайни насаждения – семкови, костилкови, черупкови, за срок от 25 години, както следва:

1.1. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №010001 с площ  31.336 дка, VІ категория в землището на с. Вельово.,  описан в акт за общинска собственост №1868/24.10.2012 г., за създаване и отглеждане на трайни насаждения;

1.2. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №010008 с площ  28.111  дка, VІ категория в землището на с. Вельово.,  описан в акт за общинска собственост №1870/24.10.2012 г., за създаване и отглеждане на трайни насаждения;

1.3. Земеделска земя - / нива / представляваща имот №059003 с площ 50.567 дка., V категория  в землището на с. Любичево , описан в акт за общинска собственост №1573/11.04.2011 г., за създаване и отглеждане на трайни насаждения;

1.4. Земеделска земя - / нива / представляваща имот №045013 с площ 30.001 дка., IV категория в землището на с. Любичево , описан в акт за общинска собственост №1571/11.04.2011 г., за създаване и отглеждане на трайни насаждения;

1.5. Земеделска земя - / нива / представляваща имот №047001 с площ 20.000 дка., IV категория в землището на с. Любичево , описан в акт за общинска собственост №1572/11.04.2011 г., за създаване и отглеждане на трайни насаждения;

2. Търгът ще се проведе на 21.03.2017 г. от 13.30 часа в заседателната зала на Общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 28.03.2017 г. в същата зала и същия час.       

3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14  на общината след заплащане на цена - 10.00 лв. за всеки имот по отделно в касата на общината.

4. Депозити за участие ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, в размер на 10.00 лв. на дка.

5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в ОЦУИГ.

 За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

 

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на:

1.1. Урегулиран поземлен имот - ІХ, в кв.36 по плана на с. Любичево с  площ 997 /  деветстотин деветдесет и седем / кв.м.  отреден за търговия и обществено обслужване – незастроен, описан в акт за общинска собственост №2541/26.04.2016 год. при начална тръжна цена 2 500 лева. без ДДС;

1.2. Урегулиран поземлен имот – ХХІІІ, в  кв.35 по плана на гр.Антоново с площ 340 / триста четиридесет / кв.м. отреден за търговия – незастроен, описан в акт за общинска собственост № 0585/14.12.2001 год.  при начална тръжна цена 2 720 лева. без ДДС;

2. Търгът ще се проведе на 21.03.2017 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 28.03.2017 г. в същата зала и същия час.       

3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена  60.00 лева в касата на ОЦУИГ, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

4. Депозити за участие в размер на - 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBANBG05DEMI92408400038572, BIC: DEMIBGSF Търговска банка Д-АД     

5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

6. Не се допускат до участие в търга лица, имащи задължения към Община Антоново (данъчни задължения, наеми, такси и други).

 За допълнителна информация тел. 06071 22-22, вътрешен.38; стая № 14

 

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда, на земеделски земи –  частна общинска  собственост, за създаване и отглеждане на овощни трайни насаждения – семкови, костилкови, черупкови, за срок от 25 години, както следва:

1.1. Земеделска земя - овощна градина,  представляваща имот №000109 с площ  2.556 дка. / два декара петстотин петдесет и шест кв.м. / ІХ категория  в землището на с. Равно село, за създаване и отглеждане на трайни насаждения;

1.2. Земеделска земя -  овощна градина,  представляваща имот №000143 с площ  7.638 дка. / седем декара шестстотин тридесет и осем кв.м. / ІХ категория  в землището на с. Равно село, за създаване и отглеждане на трайни насаждения;

2. Търгът ще се проведе на 29.11.2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала на Общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 06.12.2016 г. в същата зала и същия час.       

3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14  на общината след заплащане на цена - 10.00 лв. за всеки имот по отделно в касата на общината.

 4. Депозити за участие ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, в размер на 10.00 лв. на дка.

 5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в ОЦУИГ.

 За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

О Б Я В Я В А

 1.      Публичен търг с тайно наддаване за продажба на:

 1.1  Урегулиран поземлен имот ХІІ в кв. 10, по плана на с. Кьосевци, с  площ 2248 / две хиляда двеста четиридесет и осем/ кв. м. – незастроен, описан в акт за общинска собственост № 0696/15.08.2002 год. при начална тръжна цена  5 000 лева. без ДДС;

1.2  Урегулиран поземлен имот VІ в кв.17, по плана на с. Стеврек, с  площ 1049 / хиляда четиридесет и девет / кв.м., - незастроен, описан в акт за общинска собственост АОС № 1554/06.08.2010 год  при начална тръжна цена  2 650 лева. без ДДС;

 2. Търгът ще се проведе на 29.11.2016 г. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 06.12.2016 г. в същата зала и същия час.       

  3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена  60.00 лв. в касата на ОЦУИГ, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

4. Депозити за участие в размер на - 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBANBG05DEMI92408400038572, BIC: DEMIBGSF Търговска банка Д-АД     

5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

6. Не се допускат до участие в търга лица, имащи задължения към Община Антоново (данъчни задължения, наеми, такси и други).

 За допълнителна информация тел. 06071 22-22, вътрешен.38; стая № 14

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 В изпълнение на заповед №192 от 12.08.2016 год. на Кмета на община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда, на земеделски земи –  частна общинска  собственост, за създаване и отглеждане на овощни трайни насаждения – семкови, костилкови, черупкови, за срок от 25 години, както следва:

1.1. Земеделска земя – нива, №037005, с площ 3.776 дка, в землището на с. Шишковица, за създаване на трайни насаждения;

1.2. Земеделска земя – нива, №037006, с площ 4.209 дка, в землището на с. Шишковица, за създаване на трайни насаждения;

1.3. Земеделска земя – нива,  №090001, с площ 43.250 дка, в землището на с. Любичево, за създаване на трайни насаждения;

1.4. Земеделска земя – нива,  №090002, с площ 11.114 дка, в землището на с. Любичево, за създаване на трайни насаждения;

1.5. Земеделска земя – нива,  №069004, с площ 42.192 дка, в землището на гр. Антоново, за създаване на трайни насаждения;

1.6. Земеделска земя – нива, №095001, с площ 0.504 дка, в землището на с. Любичево, за създаване на трайни насаждения;

1.7. Земеделска земя – нива, №095002, с площ 0.519 дка, в землището на с. Любичево, за създаване на трайни насаждения;

1.8. Земеделска земя – нива, №095003, с площ 1.565 дка, в землището на с. Любичево, за създаване на трайни насаждения;

1.9. Земеделска земя – нива, №095004, с площ 5.701 дка, в землището на с. Любичево, за създаване на трайни насаждения;

1.10. Земеделска земя – нива, №095005, с площ 6.901 дка, в землището на с. Любичево, за създаване на трайни насаждения;

1.11. Земеделска земя – нива, №095010, с площ 11.416 дка, в землището на с. Любичево, за създаване на трайни насаждения;

2. Търгът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 23.09.2016 г. в същата зала и същия час.       

3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14  на общината след заплащане на цена - 10.00 лв. за всеки имот по отделно в касата на общината.

 4. Депозити за участие ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, в размер на 10.00 лв. на дка.

5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в ОЦУИГ.

 За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

ОБЯВ А

 1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една година.

2. Право на участие в търга имат всички лица, които поемат задължението да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

3. Обект на търга са останали свободни пасища мери, и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – http://antonovo.bg/bg/economic_develobment/municipal_property/OBIAVI

4. Цена на тръжната документация – 10,00 лв./ с ДДС /

5. Търгът ще се проведе на 23.08.2016 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 30.08.2016 г. в същата зала и същия час.

6. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена - 10.00 лв., за съответното землище.

7. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.

8. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

 Списък за отдаване под наем на мери, пасища и ливади от ОПФ

Допълнителна информация – тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14 в сградата на Общината.

 

 

О Б Я В Я В А

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на:

1.1. Урегулиран поземлен имот - VІІІ, кв.36 по плана на с. Любичево с площ 1447 / хиляда четиристотин четиридесет и седем / кв.м. отреден за търговия и обществено обслужване – незастроен описан в акт за общинска собственост №2540/26.04.2016 год. при начална тръжна цена 3 700 лева. без ДДС;

1.2. Урегулиран поземлен имот - ІХ, кв.36 по плана на с. Любичево с площ 997 / деветстотин деветдесет и седем / кв.м. отреден за търговия и обществено обслужване – незастроен, описан в акт за общинска собственост №2541/26.04.2016 год. при начална тръжна цена 2 500 лева. без ДДС;

1.3. Урегулиран поземлен имот с площ 1050 /хиляда и петдесет/ кв.м. представляващ парцел VІІІ кв.61 по плана на с. Изворово, незастроен, описан в акт за общинска собственост №0349/06.06.2007 год., при начална тръжна цена 2 400 лева. без ДДС;

1.4. Урегулиран поземлен имот с площ 1023 /хиляда двадесет и три/ кв.м. представляващ парцел ІХ кв.61 по плана на с. Изворово, незастроен, описан в акт за общинска собственост №0350/06.06.2007 год., при начална тръжна цена 2 300 лева. без ДДС;

1.5. Урегулиран поземлен имот с площ 840 /осемстотин и четиридесет/ кв.м. представляващ парцел Х кв.61 по плана на с. Изворово, незастроен, описан в акт за общинска собственост №0351/06.06.2007 год., при начална тръжна цена 2 000 лева. без ДДС;

1.6. Урегулиран поземлен имот с площ 930 /деветстотин и тридесет/ кв.м. представляващ парцел ХІ кв.61 по плана на с. Изворово, незастроен, описан в акт за общинска собственост №0352/06.06.2007 год., при начална тръжна цена 2 100 лева. без ДДС;

1.7. Урегулиран поземлен имот с площ 930 /деветстотин и тридесет/ кв.м. представляващ парцел ХІІ кв.61 по плана на с. Изворово, незастроен, описан в акт за общинска собственост №0353/06.06.2007 год., при начална тръжна цена 2 100 лева. без ДДС;

1.8. Урегулиран поземлен имот с площ 832 /осемстотин и тридесет и два/ кв.м. представляващ парцел ХІІІ кв.61 по плана на с. Изворово, незастроен, описан в акт за общинска собственост №0354/06.06.2007 год., при начална тръжна цена 1 950 лева. без ДДС;

1.9. Урегулиран поземлен имот с площ 986 /деветстотин осемдесет и шест/ кв.м. представляващ парцел ХІV кв.61 по плана на с. Изворово, незастроен, описан в акт за общинска собственост №0355/06.06.2007 год., при начална тръжна цена 2 200 лева. без ДДС;

1.10. Урегулиран поземлен имот с площ 910 /деветстотин и десет/ кв.м. представляващ парцел ХV кв.61 по плана на с. Изворово, незастроен, описан в акт за общинска собственост №0356/06.06.2007 год., при начална тръжна цена 2 100 лева. без ДДС;

1.11. Урегулиран поземлен имот с площ 900 /деветстотин/ кв.м. представляващ парцел ХVІ кв.61 по плана на с. Изворово, незастроен, описан в акт за общинска собственост №0357/06.06.2007 год., при начална тръжна цена 2 000 лева. без ДДС;

1.12. Урегулиран поземлен имот с площ 972 /деветстотин седем и два/ кв.м. представляващ парцел ХVІІ кв.61 по плана на с. Изворово, незастроен, описан в акт за общинска собственост №0358/06.06.2007 год., при начална тръжна цена 2 200 лева. без ДДС;

1.13. Урегулиран поземлен имот с площ 1250 /хиляда двеста и петдесет/ кв.м. представляващ парцел ХVІІІ кв.61 по плана на с. Изворово, незастроен, описан в акт за общинска собственост №0359/06.06.2007 год., при начална тръжна цена 2 800 лева. без ДДС;

 

2. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 16.08.2016 г. в същата зала и същия час.

3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена 60.00 лв. за имоти на обща стойност до 5 х.лв. и 120 лв. за имоти на обща стойност до 30 х.лв. в касата на ОЦУИГ, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

4. Депозити за участие в размер на - 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBANBG05DEMI92408400038572, BIC: DEMIBGSF Търговска банка Д-АД

5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

6. Не се допускат до участие в търга лица, имащи задължения към Община Антоново (данъчни задължения, наеми, такси и други).

 

За допълнителна информация тел. 06071 22-22, вътрешен.38; стая № 14

Община Антоново

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед № 143 от 13.06.2016 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

1.Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на земеделски земи - частна общинска собственост и на земи стопанисвани по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ на територията на Община Антоново по приложен списък изложен в сградата на Общината и качен на официалния сайт на Общината.

2. Търгът ще се проведе на 05.07.2016 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 12.07.2016 г. в същата зала и същия час.

3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на Общината след заплащане на цена - 10.00 лв., по отделно за всеки омот.

4. Депозит за участие в размер на 20 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на Общината.

5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

 

За допълнителна информация тел.06071 22-22, вътр.38; стая № 14

СПИСЪК
На имотите обявени за отдаване под наем по Заповед №143/13.06.2016 год.

               

Община

Населено място

Имот №

Площ дка

Начин на трайно ползване

Начална тръжна цена 20 лева на дка.

Размер на депозит 20 % от началната тръжна цена

1

Антоново

Глашатай

000160

3.437

нива

20

13.75

2

Антоново

Глашатай

000161

2.992

нива

20

11.97

3

Антоново

Глашатай

003001

6.188

нива

20

24.75

4

Антоново

Глашатай

012008

10.101

нива

20

40.40

5

Антоново

Глашатай

012020

5.099

нива

20

20.40

6

Антоново

Глашатай

014003

3.876

нива

20

15.50

7

Антоново

Капище

000155

2.358

нива

20

9.43

8

Антоново

Капище

000177

1.656

нива

20

6.62

9

Антоново

Капище

002002

2.999

нива

20

12.00

10

Антоново

Капище

005006

10.302

нива

20

41.21

11

Антоново

Капище

018001

2.056

нива

20

8.22

12

Антоново

Таймище

000086

2.096

нива

20

8.39

13

Антоново

Таймище

000161

0.721

нива

20

2.88

14

Антоново

Таймище

001009

3.499

нива

20

14.00

15

Антоново

Таймище

001012

6.400

нива

20

25.60

16

Антоново

Таймище

002007

5.250

нива

20

21.00

17

Антоново

Таймище

003034

5.500

нива

20

22.00

18

Антоново

Таймище

003044

7.500

нива

20

30.00

19

Антоново

Таймище

003054

5.000

нива

20

20.00

20

Антоново

Таймище

005001

2.299

нива

20

9.20

21

Антоново

Таймище

005002

2.601

нива

20

10.40

22

Антоново

Таймище

006021

9.001

нива

20

36.00

23

Антоново

Таймище

016004

2.373

нива

20

9.50

24

Антоново

Таймище

018003

0.999

нива

20

4.00

25

Антоново

Таймище

018004

0.918

нива

20

3.67

26

Антоново

Таймище

022028

10.926

нива

20

43.70

27

Антоново

Таймище

024003

5.506

нива

20

22.02

28

Антоново

Таймище

026012

2.000

нива

20

8.00

29

Антоново

Таймище

034001

1.897

нива

20

7.59

30

Антоново

Таймище

041001

11.306

нива

20

45.22

31

Антоново

Таймище

042001

1.001

нива

20

40.00

32

Антоново

Таймище

042002

0.982

нива

20

3.92

33

Антоново

Таймище

042003

1.858

нива

20

7.43

34

Антоново

Таймище

042005

2.433

нива

20

9.73

35

Антоново

Таймище

042006

3.031

нива

20

12.12

Община Антоново

На основание чл.22, и чл.78 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед № 119 от 14.05.2016 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

1. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, както следва:

1.1. помещение, разположено в УПИ І-534 кв.16 по плана на гр.Антоново на ІІ-ри етаж - едно помещение, северно от коридора в общинска сграда на бул.”Тузлушки герой” №53 в гр.Антоново /старата община/, описан в акт за общинска собственост №2122/12.12.2013 год, за офис с площ 33 кв.м. при начален месечен наем - 132.00 лв. без включен ДДС.

1.2. част от недвижим имот - публична общинска собственост, с площ 2 кв.м. разположено във фоайето на кметството в с. Моравица, описан в акт за общинска собственост №0665/18.07.2002 год, за монтиране на “Машина за топли напитки” при начален месечен наем 45 лева., без включен ДДС,

 2. Търгът ще се проведе на 07.06.2016 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 14.06.2016 г. в същата зала и същия час.

3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена - 20.00 лв. в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите /гише №2/ до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

4. Депозити за участие в размер на 10.00 лв. на дка., ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, или по IBANBG05DEMI92408400038572, BIC: DEMIBGSF Търговска банка Д-АД

5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в ОЦУИГ.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

Община Антоново

На основание чл.78 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед № 118 от 14.05.2016 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда, на земеделски земи – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на овощни трайни насаждения – семкови, костилкови, черупкови, за срок от 25 години, както следва:

1.1. Земеделска земя /нива/, представляваща имот №000400 с площ 32.412 дка, V категория в землището на с.Стеврек;

1.2. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №001492 с площ 40.639 дка, ІХ категория в землището на с.Стеврек ;

1.3. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №000386 с площ 52.334 дка , V категория в землището на с.Стеврек ;

1.4. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №000387 с площ 72.106 дка, V категория в землището на с.Стеврек;

1.5. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №001385 с площ 73.798 дка, ІХ категория в землището на с.Стеврек;

1.6. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №000385 с площ 76.304 дка, V категория в землището на с.Стеврек;

1.7. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №001592 с площ 77.207 дка, ІХ категория, в землището на с.Стеврек;

1.8. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №011002 с площ 20,213 дка, ІХ категория, в землището на с.Стеврек;

1.9. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №001222 с площ 19,484 дка, ІХ категория, в землището на с.Стеврек;

1.10. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №001331 с площ 17,296 дка, ІХ категория, в землището на с.Стеврек;

1.11. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №032008 с площ 14,732 дка, ІХ категория, в землището на с.Свирчово;

1.12. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №032010 с площ 15,882 дка, ІХ категория, в землището на с.Свирчово;

1.13. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №004008 с площ 17,865 дка, ІХ категория, в землището на с.Свирчово;

1.14. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №016004 с площ 25,479 дка, ІХ категория, в землището на с.Свирчово;

1.15. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №000075 с площ 15,151 дка, ІХ категория, в землището на с. Равно село;

1.16. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №000130 с площ 20,169 дка, ІХ категория, в землището на с. Равно село;

1.17. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №000272 с площ 24,706 дка, ІХ категория, в землището на с. Равно село;

 2. Търгът ще се проведе на 07.06.2016 г. от 14.30 часа в заседателната зала на Общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 14.06.2016 г. в същата зала и същия час.

3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена - 10.00 лв. за всеки имот по отделно в касата на общината.

4. Депозити за участие в размер на 10.00 лв. на дка., ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, или по IBANBG05DEMI92408400038572, BIC: DEMIBGSF Търговска банка Д-АД

5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в ОЦУИГ.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

Община Антоново

На основание чл.78 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед № 120 от 14.05.2016 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот - незастроен, в парцел Х в кв.14 по плана на с.Моравица с площ 553 / петстотин петдесет и три / кв.м., описан в АОС № 2444/30.06.2015 год., при начална тръжна цена 3500 лева. без ДДС;

2. Търгът ще се проведе на 07.06.2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 14.06.2016 г. в същата зала и същия час.

3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена 60.00 лв. до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

4. Депозити за участие в размер на - 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBANBG05DEMI92408400038572, BIC: DEMIBGSF Търговска банка Д-АД

5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

6. Не се допускат до участие в търга лица, имащи задължения към Община Антоново (данъчни задължения, наеми, такси и други).

 

За допълнителна информация тел. 06071 22-22, вътрешен.38; стая № 14

Община Антоново

На основание чл.78 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед № 117 от 14.05.2016 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

1.Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на земеделски земи - частна общинска собственост както следва:

1.1. Земеделска земя /нива/, представляваща имот №000221 с площ 3.391 дка, ІХ категория в землището на с. Черна вода;

1.2. Земеделска земя /нива/, представляваща имот №000224 с площ 7.471 дка, ІХ категория в землището на с. Черна вода;

1.3. Земеделска земя /овощна градина/, представляваща имот №037001 с площ 1.995 дка, ІХ категория в землището на с. Черни бряг;

1.4. Земеделска земя /овощна градина/, представляваща имот №037013 с площ 6.503 дка, ІХ категория в землището на с. Черни бряг;

1.5. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №000164 с площ 1.162 дка, VІІІ категория в землището на с. Вельово;

2. Търгът да се проведе на 07.06.2016 г. от 15.30 часа в заседателната зала на общината.

При неявяване на поне двама кандидати за някои от имотите, повторен търг да се проведе на 14.06.2016 г. в същата зала и същия час.

3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена 10.00 лв. в касата на общината до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга, по отделно за всяко населено място.

4. Депозити за участие в размер на 20 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBANBG05DEMI92408400038572, BIC: DEMIBGSF Търговска банка Д-АД

5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

 

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на:

1.1 Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-170 в кв.18 по плана на с. Добротица, с площ 1120 кв.м. и построената в него: масивна стопанска сграда- със застроена площ 105 кв.м., описан в АОС № 101/30.04.1999 год., при начална тръжна цена 4 500 лева. без ДДС;

1.2 Дворно място, представляващо парцел І в кв.7 по плана на с. Свирчево, с площ 1764 кв.м. и построеното в него: едноетажна паянтова сграда със застроена площ 79 кв.м., построено през 1934 год., описан в АОС № 0719/16.09.2002 год., при начална тръжна цена 4 000 лева. без ДДС;

1.3 Апартамент №5, вх.б, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения със застроена площ 39.33 кв.м., изба №10 с площ 12.92 кв.м. и 1,46 ид.ч. от общите части на сградата и от право на строеж, построена през 1982 г., описан в АОС № 2067/25.10.2013 год., при начална тръжна цена 15 000 лева. без ДДС;

1.4 Урегулиран поземлен имот, ІV-102 в кв.8 по плана на с. Малоградец с площ 2448 кв.м. и построеното в него: Едноетажна паянтова сграда със застроена площ 91 кв.м., построена през 1924 г., описан в АОС № 2503/13.10.2016 год., при начална тръжна цена 5 500 лева. без ДДС;

 

2. Търгът ще се проведе на 10.05.2016 г. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 17.05.2016 г. в същата зала и същия час.

3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена 60.00 лв. за имоти на обща стойност до 5 х.лв. и 120 лв. за имоти на обща стойност до 30 х.лв. в касата на ОЦУИГ, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

4. Депозити за участие в размер на - 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBANBG05DEMI92408400038572, BIC: DEMIBGSF Търговска банка Д-АД

5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

6. Не се допускат до участие в търга лица, имащи задължения към Община Антоново (данъчни задължения, наеми, такси и други).

 

За допълнителна информация тел. 06071 22-22, вътрешен.38; стая № 14

 

 

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда, на земеделски земи – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на овощни трайни насаждения – семкови, костилкови, черупкови, за срок от 25 години, както следва:

1.1. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №000372 с площ 30.625 дка., / три десет декара шестстотин двадесет и пет кв.м. / V категория в землището на с. Стеврек;

1.2. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №000373 с площ 93.570 дка., / деветдесет и три декара петстотин и седемдесет кв.м. / V категория в землището на с. Стеврек;

1.3. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №000379 с площ 51.592 дка., / петдесет и един декара петстотин деветдесет и два кв.м. / V категория в землището на с. Стеврек;

1.4. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №000878 с площ 45.245 дка., / четиридесет и пет декара двеста четиридесет и пет кв.м. / ІХ категория в землището на с. Стеврек;

1.5. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №001121 с площ 38.621 дка., / тридесет и осем декара шестстотин двадесет и един кв.м. / ІХ категория в землището на с. Стеврек;

1.6. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №001193 с площ 102.684 дка., / сто и два декара шестстотин осемдесет и четири кв.м. / ІХ категория в землището на с. Стеврек;

1.7. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №001326 с площ 61.305 дка. / шестдесет и един декара триста и пет кв.м. / ІХ категория в землището на с. Стеврек;

1.8. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №001357 с площ 31.276 дка. / тридесет и един декара двеста седемдесет и шест кв.м. / ІХ категория в землището на с. Стеврек;

1.9. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №001516 с площ 95.133 дка. / деветдесет и пет декара сто тридесет и три кв.м. / ІХ категория в землището на с. Стеврек;

1.10. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №001322 с площ 77.965 дка. / седемдесет и седем декара деветстотин шестдесет и пет кв.м. / ІХ категория в землището на с. Стеврек;

1.11. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №024003 с площ 31.345 дка. / тридесет и един декара триста тридесет и пет кв.м. / ІХ категория в землището на с. Свирчево;

1.12. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №033001 с площ 31.976 дка. / тридесет и един декара деветстотин седемдесет и шест кв.м. / ІХ категория в землището на с. Свирчево;

1.13. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №034001 с площ 87.395 дка. / осемдесет и седем декара триста деветдесет и пет кв.м. / ІХ категория в землището на с. Свирчево;

1.14. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №000140 с площ 30.117 дка. / тридесет декара сто и седемнадесет кв.м. / ІХ категория в землището на с. Равно село;

1.15. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №000145 с площ 58.881 дка. / петдесет и осем декара осемстотин осемдесет и един кв.м. / VІ категория в землището на с. Равно село;

1.16. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №000157 с площ 28.352 дка. / двадесет и осем декара триста петдесет и два кв.м. / VІ категория в землището на с. Равно село.

1.17. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №000267 с площ 67.302 дка. / шестдесет и седем декара триста и два кв.м. / VІ категория в землището на с. Равно село;

1.18. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №000346 с площ 86.769 дка. / осемдесет и шест декара седемстотин шестдесет и девет кв.м. / V категория в землището на с. Равно село;

1.19. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №000350 с площ 35.425 дка. / тридесет и пет декара четиристотин двадесет и пет кв.м. / VІ категория в землището на с. Равно село;

1.20. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №000355 с площ 32.402 дка. / тридесет и два декара четиристотин и два кв.м. / ІХ категория в землището на с. Равно село;

1.21. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №001025 с площ 52.631 дка. / петдесет и два декара шестстотин тридесет и един кв.м. / ІХ категория в землището на с. Равно село;

1.22. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №010004 с площ 14.467 дка. / четиринадесет декара четиристотин шестдесет и седем кв.м. / ІХ категория в землището на с. Черна вода;

1.23. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №010005 с площ 78.297 дка. / седемдесет и осем декара двеста деветдесет и седем кв.м. / ІХ категория в землището на с. Черна вода;

1.24. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №012002 с площ 130.498 дка. / сто и тридесет декара четиристотин деветдесет и осем кв.м. / ІХ категория в землището на с. Черна вода;

1.25. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №032001 с площ 113.577 дка. / сто и тринадесет декара петстотин седемдесет и седем кв.м. / ІХ категория в землището на с. Великовци;

1.26. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №006034 с площ 17.525 дка., / седемнадесет декара петстотин двадесет и пет кв.м. / ІV категория в землището на с. Вельово;

1.27. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №015001 с площ 42.144 дка., / четиридесет и два декара сто четиридесет и четири кв.м. / ІХ категория в землището на с. Вельово;

1.28. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №022027 с площ 61.710 дка., / шестдесет и едни декара седемстотин и десет кв.м. / ІХ категория в землището на с. Вельово;

1.29. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №022032 с площ 52.475 дка., / петдесет и два декара четиристотин седемдесет и пет кв.м. / ІХ категория в землището на с. Вельово;

1.30. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №026001 с площ 20.001 дка., / двадесет декара и един кв.м. / VІІІ категория в землището на с. Вельово;

1.31. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №026009 с площ 4.931 дка., / четири декара деветстотин тридесет и един кв.м. / VІІІ категория в землището на с. Вельово;

1.32. Земеделска земя - / Нива / представляваща имот №029010 с площ 35.213 дка., / тридесет и пет декара двеста и тринадесет кв.м. / VІІІ категория в землището на с. Вельово.

 2. Търгът ще се проведе на 15.03.2016 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 22.03.2016 г. в същата зала и същия час.

3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена - 10.00 лв. за всеки имот по отделно

4. Депозити за участие ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, в размер на 10.00 лв. на дка.

5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в ОЦУИГ.

 

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

О Б Я В А

В изпълнение на заповед №62 от 02.03.2016 год. на Кмета на община Антоново

Общинска администрация – Антоново

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда, на земеделски земи – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на овощни трайни насаждения – семкови, костилкови, черупкови, за срок от 25 години, както следва:

1.1. Земеделска земя /нива/, представляваща имот №000400 с площ 32.412 дка, V категория в землището на с.Стеврек;

1.2. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №002006 с площ 34.153 дка, ІХ категория в землището на с.Стеврек;

1.3. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №001306 с площ 34.778 дка, ІХ категория в землището на с.Стеврек;

1.4. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №001492 с площ 40.639 дка, ІХ категория в землището на с.Стеврек ;

1.5. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №000386 с площ 52.334 дка , V категория в землището на с.Стеврек ;

1.6. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №000387 с площ 72.106 дка, V категория в землището на с.Стеврек;

1.7. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №001385 с площ 73.798 дка, ІХ категория в землището на с.Стеврек;

1.8. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №000385 с площ 76.304 дка, V категория в землището на с.Стеврек;

1.9. Земеделска земя /нива/ / представляваща имот №001592 с площ 77.207 дка, ІХ категория, в землището на с.Стеврек;

1.10. Земеделска земя /нива/ представляваща имот №013001 с площ 56.641 дка, ІХ категория, в землището на с.Стеврек;

 2. Търгът ще се проведе на 29.03.2016 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 05.04.2016 г. в същата зала и същия час.

3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена - 10.00 лв. за всеки имот по отделно в касата на общината.

4. Депозити за участие ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, в размер на 10.00 лв. на дка.

5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в ОЦУИГ.

 

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14