Дневен ред на предстоящо заседание

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО

 БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

  П О К А Н А  № 25


               На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание  на Общинския съвет, което ще се състои на 24.08.2017 г.  /четвъртък/ от 10:00 часа в  заседателната зала на Община Антоново при проект за   

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

1. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
Докладва: Бехчет Салимов
Председател на ОбС-Антоново

 Докладна №1 

Проект на Правилник

Мотиви към Проекта

 

2. Отмяна на Решение № 35 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Антоново, състояло се на 27.01.2016 г.
Докладва: Бехчет Салимов
Председател на ОбС-Антоново

Докладна №2

3. Изменение на Решение № 22 за определяне броя на членовете и състава на Постоянните комисии на Общински съвет – Антоново.
Докладва: Бехчет Салимов
Председател на ОбС-Антоново

Докладна №3

4. Отчет за дейността на Общински съвет – Антоново за периода януари – юни 2017 г.
Докладва: Бехчет Салимов
Председател на ОбС-Антоново

Докладна №4

5. Изпълнението на бюджета на Община Антоново към 30.06.2017 г.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

 Докладна №5

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №2.1

Приложение №2.2

Приложение №3

Приложение №4

6. Допълване списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски през 2017 год.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

 Докладна №6

7. Приемане на нова Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на община Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №7

Проект на Наредба

Мотиви

8. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2017 година.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №8

9. Обявяване на урегулиран поземлен имот – детска градина в с. Добротица за частна общинска собственост на основание чл.6 от ЗОС.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №9

 10. Приемане на списък на средищните детски градини и училища в община Антоново за учебната 2017/2018 год. (съгласно ПМС № 128/29.06.2017 год.).
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №10

Приложение №1

Приложение №2

11. Предложение ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Стеврек и ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Трескавец да бъдат включени в списъка на защитените училища.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №11

12.  Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД град Търговище.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №12

13. Осигуряване на финансов ресурс за управление на стратегията за ВОМР на Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група”.
 Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №13

14. Изработване на ПУП-Парцеларен план за външно електрозахранване и водоснабдяване на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в ПИ с идентификатор 32473.46.26 в землището на с. Изворово, Община Антоново.
 Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №14

15. Питания.

                  
Постоянните комисии ще заседават на 21.08.2017 година /понеделник/.

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
                                                                                        Бехчет Салимов