Дневен ред на предстоящо заседание

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО

 БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

  

П О К А Н А  № 22


             На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА  Заместник-председателят на Общински съвет – Антоново свиква извънредно заседание  на Общинския съвет, което ще се състои на 19.06.2017 год. /понеделник/ от 14:30 часа в  сградата на Община Антоново при проект за   

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :


1. Предсрочно прекратяване на договора за възлагането на управлението на „Тузлушка земя” ЕООД гр. Антоново и избор на временно изпълняващ длъжността управител на дружеството.

Докладва: Исмаил Ибрямов 
ВрИД Кмет на община  Антоново

 Докладна №1

Постоянните комисии ще заседават на 19.06.2017 година /понеделник/.

 

                                        ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
                                                                                                  Бехчет Салимов