Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

Димитър Максимов - общински съветник

Нели Николова - общински съветник 

Айтен Керимова - общински съветник

Гюрджан Алиев - общински съветник

Бехчет Салимов - общински съветник

Семра Рушудова - общински съветник

Ефраим Исмаилов - общински съветник

Исмаил Акифов - общински съветник

Айнур Хюсеинова - общински съветник

Стелиян Стоянов - общински съветник

Елка Станчева - общински съветник

Стоян Владимиров - общински съветник

Али Алиев - общински съветник

Хайредин Мехмедов - Кмет на община Антоново

Мелиха Мехмедова - кмет на кметство с. Любичево

Ружди Руждиев - кмет на кметство с. Стеврек

Зекерие Исмаилов - кмет на кметство с. Старчище

Илхан Ахмедов - кмет на кметство с. Таймище

Айсел Алиева - кмет на кметство с. Капище

Стилиян Станчев - кмет на кметство с. Черни бряг

Ивалин Миланов - кмет на кметство с. Моравица

Соня Димитрова - кмет на кметство с. Семерци

Вилдан Юмер - кмет на кметство с. Коноп

Бехчет Кадиров - кмет на кметство с. Моравка

Хюсеин Хюсеинов - кмет на кметство с. Разделци

Анани Илиев - кмет на кметство с. Изворово

Орхан мустафов - - кмет на кметство с. Черна вода

Саид Юмеров - кмет на кметство с. Добротица

Исмаил Исмаилов - кмет на кметство с. Трескавец и Декларация по чл.12, т.3 от ЗПУКИ

 Гоерги Анастасов - управител на "Тузлушка гора" ЕООД гр. Антоново

 Сезгин Сюлейманов - ВрИД управител на "Тузлушка земя" ЕООД гр. Антоново