Административно-технически услуги по Устройство на територията-ТСУ

  

 Такси за технически услуги към чл.24 и чл.40, от Наредбата