Административни услуги по общинска собственост

 

№ по ред

 

 

Вид на услугата

Цена на услугата с вкл. ДДС

 

 

Заплащане на таксата

Обикновена

до 3 дни

Бърза

 

до 24 часа

Експресна

 

до 3 часа

1.

Издаване на заверени копия от документи за отчужден имот, право на строеж, право на собственост, договори за наем, договор за продажба, протоколи от проведени търгове и др.

 

 

 

6 лв.

 

 

 

9 лв.

 

 

 

    12лв.

 

 

При подаване на заявлението

2.

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

 

10 лв.

 

15 лв.

 

20лв.

При подаване на заявлението

 

3.

Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

 

2 лв.

 

 

При подаване на заявлението

 

4.

 

Издаване на заповед за настаняване в общинско жилище и промяна на заповедта

 

 

4 лв.

 

 

След получаване на документа

 

5.

Декларация от наемателите на общински жилища

 

1 лв.

 

 

 

 

6.

По производство за настаняване под наем в общински нежилищен имот без търг или конкурс

 

 

10 лв.

 

 

При подаване на заявлението

 

7.

По производство за продажба на недвижим имот без търг или конкурс

 

10 лв.

 

 

При подаване на заявлението

 

8.

Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

 

6 лв.

 

   9лв.

 

12лв.

При подаване на заявлението

 

9

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

 

20 лв.

 

30лв.

 

40лв.

При подаване на заявлението

 

10.

Удостоверение за изплатен приватизиран обект

 

10 лв.

 

15лв.

 

20лв.

При подаване на заявлението

 

11.

Заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт

 

4 лв.

 

 

 

 

При подаване на заявлението

 

12.

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

 

4 лв.

 

6лв.

 

8лв.

При подаване на заявлението

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тръжни или конкурсни книжа за общински обекти:

 

1. За продажба чрез приватизация 

150лв.

2. За продажба по ЗОС при цена на имота

 

  - до 5 хил.лв.   

60лв.

  - от 5 хил.лв.  до 30 х.лв. 

120лв.

  - над 30 хил.лв.

180лв.

3. За учредяване право на строеж 

36лв.

4. За отдаване под наем на язовири  

60 лв.

5. За отдаване под наем на обекти за стопанска дейност 

20 лв.

6. За отдаване под наем на земеделска земя

 10 лв.

7.За концесии  

150 лв.