Местни данъци и такси

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  

ОБЩИНА АНТОНОВО

 

Справка за задължения и плащания

https://87.120.67.11:9443/OnlineReportWSClient/obligations

Указания:
1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант - "Продължете към този уеб сайт"
2. ПИН за достъп се издава от МДТ - Антоново лично срещу представяне на лична карта на лицето .

Искане за издаване на документи по МДТ-образец

Образец на Декларация за освобождаване от такса смет

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Плащане чрез ИПЕЙ

 

"Търговска Банка Д" АД - финансов център Търговище

IBAN-BG05DEMI92408400038672

BIC-DEMIBGSF

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

Н а и м е н о в а н и е   н а   к о д о в е т е   з а    в и д   п л а щ а н е

Код за вид плащане

Окончателен годишен (патентен) данък

44

14

00

Данък върху недвижимите имоти

44

21

00

Данък върху наследствата

44

22

00

Данък върху превозните средства

44

23

00

Такси за битови отпадъци

44

24

00

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

44

25

00

Туристически данък

44

28

00

Други данъци

44

34

00

Вноски от приходи на общински предприятия и институции

44

37

00

Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

44

40

00

Приходи от наеми на имущество

44

41

00

Приходи от наеми на земя

44

42

00

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

44

43

00

Приходи от лихви по срочни депозити

44

44

00

Дивидент

44

48

00

Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

44

49

00

Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

44

51

00

Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

44

52

00

Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

44

55

00

Приходи от продажби на земя

44

56

00

Приходи от концесии

44

57

00

Приходи от ликвидиране на общински предприятия

44

58

00

Приходи от продажба на нематериални активи

44

59

00

Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети

44

65

00

Други неданъчни приходи

44

70

00

Такси за технически услуги

44

80

01

Такси за ползване на детски градини

44

80

02

Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

44

80

03

Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих

44

80

04

Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги

44

80

05

Такси за административни услуги

44

80

07

Такси за ползване на пазари, тържища и др.

44

80

08

Такси за ползване на полудневни детски градини

44

80

09

Такси за ползване на общежития и други по образованието

44

80

10

Такси за гробни места

44

80

11

Туристически такси

44

80

12

Такси за притежаване на куче

44

80

13

Други общински такси

44

80

90

Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

44

80

81

Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. )

44

88

66

Преводи по с/ки 8 4 с многоредов документ - Приложение № 10 от Наредба № 3/2005 г. на БНБ

44

88

88

дебитно - контролираща сметка - код за централизация към сметка 7304

44

99

44

дебитно - контролираща сметка - код за преводи от сметка 7304

44

99

88

 

ЗАБЕЛЕЖКА: ЛИХВИ ПО ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПАТЕНТЕН ДАНЪК, ДРУГИ ДАНЪЦИ /ПЪТЕН ДАНЪК/ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ 446500.