Административни услуги по ГРАО

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Към чл.47 от Наредбата

/Изм. и доп. с РШ № 451 от 26.03.2015 г./

Гражданско състояние и гражданска регистрация

по ред

Вид услуга

Обикновена

лв.

Бърза
лв.

Експресна
лв
.

1.

 

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2.00

3.50

5.00

2.

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2.50

4.50

6.50

3.

Издаване на удостоверение за наследници

4.00

6.00

8.00

4.

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

1.50

2.50

5.00

5.

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство

не се таксува

6.

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2.50

4.50

6.50

7.

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

3.00

5.00

7.00

8.

Издаване на удостоверение за сключване на брак от

български гражданин в чужбина

2.50

4.50

6.50

9.

Издаване на удостоверение за семейно положение

2.50

4.50

6.50

10.

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2.50

4.50

6.50

11.

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с

различни имена

1.50

2.50

4.00

12.

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2.00

3.50

5.00

13.

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт  за втори и следващ път

2.00

3.50

5.00

14.

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

7.00

10.00

15.00

15.

Заверка на копие от семеен регистър и регистри по гражданско състояние – раждане, смърт и граждански брак

5.00

8.00

10.00

16.

КАО

Издаване на удостоверение за постоянен/настоящ адрес при вече регистриран постоянен/настоящ адрес

2.50

4.50

6.50

17.

КАО

Издаване на удостоверение за промени на постоянен / настоящ адрес, регистриран след 2000 година

2.50

3.50

5.00

18.

Издаване на удостоверение за правно ограничение

2.00

3.50

5.00

19.

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

15.00  до 10 дни

20.

Издаване на удостоверение за постоянен/настоящ адрес след подаване на заявление/адресна карта за заявяване или за промяна на постоянен/настоящ адрес

2.00

3.50

5.00

21.

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на

населението

2.00

3.50

5.00

22.

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

5.00

8.00

10.00

23.

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

5.00

8.00

10.00

1.

Възстановяване или промяна на име

не се таксува

2.

Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

не се таксува

3.

Припознаване на дете

не се таксува

4.

Промяна в актовете за гражданско състояние

не се таксува

5.

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

не се таксува

6.

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

не се таксува

7.

Съставяне на актове за гражданско състояние на  български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

не се таксува

8.

Съставяне на акт за смърт/раждане въз основа на съдебно

не се таксува

9.

Корекция на ЕГН

не се таксува

10.

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

не се таксува

11.

Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции

не се таксува

12.

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

6.00