Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината за учебната 2017-2018 г.