ОДИТНО СТАНОВИЩЕ за заверка без резерви с обръщане на внимание на ГФО за 2013 г.

Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание на ГФО за 2013 г. на община Антоново