Телефонен указател на общинска администрация

Длъжност / служба

Служител

Тел. №

Танер Мехмед Али

КМЕТ

Централа 06071/ 22 22

Хайредин Мустафов Мехмедов

Председател на ОбС

21 01; вътр. 46

инж. Исмаил Халилов Ибрямов

Заместник-кмет

22 14; вътр. 26

Неджиб Ашимов Ашимов

Заместник-кмет

вътр. 48

Неджатин Ахмедов Мустафов

Заместник-кмет

22 28; вътр. 23

Мехмед Ахмедов Мехмедов

Секретар на община

22 67; вътр. 24

Ерджан Исмаилов Реджебов

Финансов контрольор

вътр. 42

Фирдес Неждиева Хасанова

Секретар на МКБППМН

вътр. 37

Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"

Маргарита Георгиева Павлова

Директор на дирекция „АПИО"

вътр. 35

Отдел "ГРАО"

Ерджан Ахмедов Мехмедов

Началник отдел "ГРАО"

22 61; вътр. 45

Светлана Димитрова Николова

Главен специалист

22 61; вътр. 45

Улвие Адемова Юсуфова

Главен юрисконсулт

вътр. 27

ОТДЕЛ "КПТО"

Серихан Ашимова Етемова

Началник отдел „КПТО”

вътр. 27

инж. Мелят Байрямалиева Исмаилова

Старши експерт "ИО"

вътр. 37

Христина Любенова Николаева

Главен специалист

вътр. 35

Хюсеин Салиев Ахмедов

Главен специалист "Гражданска защита"

23 18; вътр. 41

Айше Халилова Ахмедова

Технически сътрудник

22 22; вътр. 22

Айсел Ахмедова Ахмедова

Главен специалист - ОбС

вътр. 35

Гюлтен Ахмедова Исмаилова

Старши специалист "Деловодство"

вътр. 42

Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

Татяна Петрова Петрова

Директор на дирекция

вътр. 20

Веселина Динчева Рафаилова

Гл.счетоводител

вътр. 33

Христина Асенова Йовчева

Старши счетоводител

вътр. 33

Женета Стилиянова Желязкова

Старши счетоводител

вътр. 32

Севджан Емин Мехмедова

Счетоводител

вътр. 33

Незлихан Феимова Хасанова

Счетоводител

вътр. 33

Юсуф Исмаилов Исмаилов

Старши експерт

вътр. 38

Фатме Бейтулова Алиева

Специалист

вътр. 38

Христо Борисов Андонов

Старши специалист

вътр. 28

Дирекция „Устройство на територията, екология, образование и проекти”

инж. Петинка Стоянова Петрова

Директор на дирекция

вътр. 29

инж. Севгин Байрамалиев Хасанов

Младши експерт

вътр. 29

Веселин Маринов Веселинов

Младши експерт

вътр. 29

Гюлтен Исмаилова Алибрямова

Главен специалист

вътр. 29

Ахмед Акъев Ахмедов

Главен експерт

24 85; вътр. 25

Милка Иванова Иванова

Главен експерт "Проекти"

вътр. 37

Шенай Ахмедова Мустафова

Младши експерт

24 85; вътр. 25

Алиосман Мехмедов Алиосманов

Специалист

вътр. 27

Дирекция „Местни приходи, търговия, транспорт и туризъм”

Господин Пенев Халачев

Директор на дирекция

вътр. 36

Маргарита Панайотова Станчева

Главен специалист

вътр. 36

Денка Добрева Иванова

Главен специалист

вътр. 36

Бедрие Ахмед Реджебова

Младши експерт

вътр. 34

Мухарем Сабриев Алиосманов

Старши специалист

вътр. 36

 

Дейност "Обреден дом"

Даниела Кирилова Кабакчиева

Старши специалист и деловодител

вътр. 40

Вержиния Пенкова Петрова

специалист

вътр. 45